Прагматика антропонімічних моделей турецької мови (на матеріалі турецької преси)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Старобільськ
Анотація
У роботі досліджуються прагматичні особливості антропонімічних моделей турецької мови на матеріалі турецької преси. Робиться висновок, що вибір антропонімічної моделі в турецьких газетних публікаціях залежить як від стилю публікації, її жанру і тематичних особливостей, так і від таких прагматичних чинників, як суб'єктивне ставлення автора до референта, вік референта, його соціальний статус, сфера діяльності, а також загальноприйнятих у турецькому суспільстві норм комунікації. В работе исследуются прагматические особенности антропонимических моделей турецкого языка на материале турецкой прессы. Делается вывод, что выбор антропонимических моделей в турецких газетных публикациях зависит как от стиля публикации, ее жанра и тематических особенностей, так и от таких прагматических факторов, как субъективное отношение автора к референту, возраст референта, его социальный статус, сфера деятельности, а также общепринятых в турецком обществе норм коммуникации. This paper explores the pragmatic dimension of the anthroponymic models of the Turkish language on the material of the Turkish press. It is concluded that the choice of anthroponymic models in Turkish newspaper publications depends on the style of publication, its genre and thematic features, as well as on such pragmatic factors as an author’s subjective attitude to the referent, the referent’s age, his social status, field of activity, and the norms of communication in the Turkish society.
Опис
Ключові слова
прагматика, турецька мова, антропонімічні моделі, газетні тексти, турецкий язык, прагматика, антропонимические модели, газетные тексты, pragmatics, Turkish language, anthroponymic models, newspaper texts
Цитування
Скразловська І. А. Прагматика антропонімічних моделей турецької мови (на матеріалі турецької преси) / І. А. Скразловська // Збірник матеріалів IX Міжнародної науково- практичної конференції «Україна-Китай: діалог культур» та Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції сходознавства» (Полтава-Старобільськ,16-18 квіт. 2019р.) / Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка» ; за заг. ред. Н. В. Федічевої. – Старобільськ : ЛНУ, 2019. – Вип. 1. – С. 151–159.