Оцінка часу сприйняття кольорового послідовного контрасту у учнів старшого шкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний медичний університет, Національний фармацевтичний університет, Національний педагогічний університет ім. Г. С. сковороди
Анотація
Вплив тривалого зорового навантаження в сучасних освітніх умовах на функціональний стан зорової сенсорної системи у учнів старших класів недостатньо висвітлений в наукових публікаціях останнього десятиріччя. Мета дослідження – оцінити час сприйняття кольорового послідовного контрасту (КПК) у учнів старшого шкільного віку під час І та початку ІІ семестрів навчального року при дистанційній формі навчання. В умовах дистанційного навчання та при ненормованому використанні гаджетів у учнів старшого шкільного віку у середині І та початку ІІ семестру навчального року виявлено зменшення середніх величин часу сприйняття КПК більш ніж на 15%, порівняно з вихідними даними початку І семестру. Це свідчить про ймовірний розвиток у них ретинального стомлення. Останнє вказує на необхідність гігієнічного регламентування дистанційного навчання, належного медико-психолого-педагогічного супровіду дітей та батьків та розробленні профілактичної програми з метою зниження ризику появи порушень у зоровій сенсорній системи учасників освітнього процесу в умовах дистанційної чи змішаної форми навчання. The influence of long-term visual load in modern educational conditions on the functional state of the visual sensory system in high school students is insufficiently covered in scientific publications of the last decade. The purpose of the study is to evaluate the time of perception of color sequential contrast (CCP) in high school students during the first and the beginning of the second semesters of the academic year with distance education. In the conditions of distance learning and with irregular use of gadgets among high school students in the middle of the first and the beginning of the second semester of the academic year, a decrease in the average values of PDA perception time by more than 15% was found, compared to the initial data of the beginning of the first semester. This indicates the probable development of retinal fatigue in them. The latter points to the need for hygienic regulation of distance learning, proper medical-psychological-pedagogical support of children and parents, and the development of a preventive program to reduce the risk of violations in the visual sensory system of participants in the educational process in the conditions of distance or mixed forms of education.
Опис
Ключові слова
кольоровий послідовний контраст, зорова сенсорна система, час сприйняття КПК, color sequential contrast, visual sensory system, PDA perception time
Цитування
Грідунова І. В. Оцінка часу сприйняття кольорового послідовного контрасту у учнів старшого шкільного віку / І. В. Грідунова, А. В. Мамотенко // Фізіологія – медицині, фармації та педагогіці: Актуальні проблеми та сучасні досягнення : IX Всеукр. наук. конф. студ. та молод. вчених з фізіології з міжнар. участю, Харків, 25 трав. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 32–35.