Досвід розробки й упровадження ІКТ у шкільний курс хімії в 7 класі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
ІКТ створюються відповідно до педагогічного сценарією і з урахуванням санітарно-гігієнічних і дидактичних вимог до засобів навчання комп'ютера (спрощена навігація, оптимальний розмір букв на моніторах, забезпечення динамічності, чіткості та реалістичності візуального та звукового відображення, яскраві візуальні серії і т. д.), розроблені для різних етапів уроку і включають в себе мультимедійні презентації, освітні ігрові ІКТ, інтерактивні моделі, відеокліпи, флеш-анімацію, слайд-шоу і багато іншого. За допомогою розроблених ІКТ чітко описуються структура атомів і їх електронних оболонок, склад молекул, класифікація хімічних елементів і хімічні властивості речовин; показані хімічні досліди, проведені лабораторні та практичні роботи; запропонована алгоритмизація постановки хімічних формул і рішення задач різних типів. Результатами впровадження ІКТ в навчальний процес стали підвищення комп'ютерної грамотності викладачів і студентів, організація самостійної та дослідницької діяльності учнів, розвиток їх просторового мислення, когнітивних здібностей і підвищення мотивації до навчання. Перспективні напрямки науково-дослідної роботи за темою дослідження включають розробку і впровадження в навчальний процес закладів загальної середньої освіти ІКТ на уроках хімії в 8-9 класах в рамках науково-педагогічного проекту "Інтелект України». ИКТ создаются в соответствии с педагогическим сценарием и с учетом санитарно-гигиенических и дидактических требований к средствам обучения компьютера (упрощенная навигация, оптимальный размер букв на мониторах, обеспечение динамичности, четкости и реалистичности визуального и звукового отображения, яркие визуальные серии и т. д.), разработанные для разных этапов урока и включающие в себя мультимедийные презентации, образовательные игровые ИКТ, интерактивные модели, видеоклипы, флэш-анимацию, слайд-шоу и многое другое. С помощью разработанных ИКТ четко описываются структура атомов и их электронных оболочек, состав молекул, классификация химических элементов и химические свойства веществ; показаны химические опыты, проведены лабораторные и практические работы; предложена алгоритмизация постановки химических формул и решение задач разных типов. Результатами внедрения ИКТ в учебный процесс стали повышение компьютерной грамотности преподавателей и студентов, организация самостоятельной и исследовательской деятельности учащихся, развитие их пространственного мышления, когнитивных способностей и повышение мотивации к учебе. Перспективные направления научно-исследовательской работы по теме исследования включают разработку и внедрение в учебный процесс учреждений общего среднего образования ИКТ на уроках химии в 8-9 классах в рамках научно-педагогического проекта «Интеллект Украины». ICT is created in accordance with the pedagogical scenario and taking into account the sanitary and hygienic and didactic requirements for computer training facilities (simplified navigation, optimal size of the letters on the monitors, ensuring the dynamism, clarity and realism of visual and sound display, bright visual series, etc.), developed to different stages of the lesson and included multimedia presentations, educational game ICTs, interactive models, video clips, flash animations, slideshows, and more. With the help of developed ICT, the structure of atoms and their electronic shells, the composition of molecules, the classification of chemical elements, and chemical properties of substances are clearly depicted; chemical experiments are shown, laboratory and practical work is carried out; Algorithmization of the formulation of chemical formulas and solving problems of different types are provided. The results of the implementation of ICT in the educational process were to increase the computer literacy of teachers and students, the organization of independent and research activities of students, the development of their spatial thinking, cognitive abilities and increase motivation to study. The perspective directions of research work on the research topic include the development and introduction into the educational process of institutions of general secondary education ICT to the lessons of chemistry in grades 8-9 within the framework of the scientific and pedagogical project "Intellect of Ukraine".
Опис
Ключові слова
хімія, комп'ютерні технології, досвід розробки ІКТ, упровадження ІКТ, шкільний курс хімії, химия, компьютерные технологии, опыт разработки ИКТ, внедрение ИКТ, школьный курс химии, chemistry, computer techologies, ICT development experience, ICT implementation, school chemistry course
Цитування
Макєєв С. Ю. Досвід розробки й упровадження ІКТ у шкільний курс хімії в 7 класі / С. Ю. Макєєв // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 100–101.