Методичні рекомендації до виконання та захисту випускної кваліфікаційної роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях розкриваються особливості науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, міститься орієнтовний перелік тем кваліфікаційних робіт, а також представлено вимоги до написання, оформлення, рецензування, перевірки академічної доброчесності та захисту кваліфікаційних робіт. Методичні рекомендації розроблено для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, викладачів, наукових керівників випускної кваліфікаційної роботи за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». В методических рекомендациях раскрываются особенности научно-исследовательской работы соискателей высшего образования второго (магистерского) уровня, содержится ориентировочный перечень тем квалификационных работ, а также представлены требования к написанию, оформлению, рецензированию, проверке академической доброчестности и защите квалификационных работ. Методические рекомендации разработаны для соискателей высшего образования второго (магистерского) уровня, преподавателей, научных руководителей выпускной квалификационной работы специальностью 016 «Специальное образование». The methodological recommendations reveal the features of research work of second (master's) level higher education, contains an indicative list of topics of qualification works, as well as requirements for writing, design, reviewing, academic integrity and defense of qualifications. Methodical recommendations are developed for applicants of higher education of the second (master's) level, teachers, scientific supervisors of final qualification work on specialty 016 "Special Education".
Опис
Ключові слова
науково-дослідна робота, кваліфікаційні роботи, вища освіта, магістратура, спеціальна освіта, методичні рекомендації, научно-исследовательская работа, квалификационные работы, высшее образование, магистратура, специальное образование, методические рекомендации, research paper, qualifying works, higher education, magistracy, special education, methodical recommendations
Цитування
Методичні рекомендації до виконання та захисту випускної кваліфікаційної роботи : для здобувачів вищ. освіти другого (магістер.) рівня за спец. 016 "Спеціальна освіта" / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [укл. А. Галій, Н. Голуб, В. Коваленко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – 54 с.