Труднощі перекладу колірних виразів в англійській та перській мовах: культурне порівняння

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто проблему перекладу ідіоматичних виразів, яка полягає не в їх вірогідній неперекладності, а швидше за все в тому, що в тексті мовою перекладу не завжди може бути передана їх специфічна ідіоматичність. Також явна відмінність в ступені використання фразеологічних одиниць з колоративами: в англійській мові вони більш поширені і застосовуються як в розмовній мові, так і в офіційній, тоді як в перській мові вони більш характерні для сфери неформального спілкування. В статье рассмотрена проблема перевода идиоматических выражений, которая заключается не в их вероятной непереводимости, а скорее всего в том, что в тексте на языке перевода не всегда может быть передана их специфическая идиоматичность. Также явное отличие в степени использования фразеологических единиц с колоративами: в английском языке они более распространены и применяются как в разговорной речи, так и в официальной, тогда как в персидском языке они более характерны для сферы неформального общения. The article examines the problem of translating idiomatic expressions, which lies not in their probable untranslatability, but rather in the fact that their specific idiomaticity may not always be conveyed in the target language text. There is also a clear difference in the degree of use of phraseological units with coloratives: in English they are more common and used both in colloquial speech and in formal speech, whereas in Persian they are more characteristic of the sphere of informal communication.
Опис
Ключові слова
англійська мова, перська мова, труднощі перекладу, колірні вирази, магістерські роботи, английский язык, персидский язык, трудности перевода, цветовые выражения, магистерские работы, еnglish, рersian, translation difficulties, color expressions, master's works
Цитування
Сусленко А. М. Труднощі перекладу колірних виразів в англійській та перській мовах: культурне порівняння / А. М. Сусленко //Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 46–48.