Методичні рекомендації щодо складання силабусу навчальних дисциплін ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях містяться характеристики структурних компонентів силабусу, визначено порядок розробки, обговорення й затвердження силабусів із метою надання допомоги в організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (наукового) рівнів вищої освіти в умовах реалізації технологій компетентнісного навчання. Методичні рекомендації розраховані на студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів закладів вищої освіти. В методических рекомендациях содержатся характеристики структурных компонентов силабуса, определены порядок разработки, обсуждение и утверждение силабуса. С целью оказание помощи в организации самостоятельной работы соискателей первого (бакалаврского), второго (магистерского), третьего (научного) уровней высшего образования в условиях реализации технологий компетентностного обучения. Методические рекомендации рассчитаны на студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений. The methodological recommendations contain characteristics of the structural components of the silabus, the development procedure, discussion and approval of the silabus are determined. In order to assist in organizing the independent work of applicants for the first (bachelor's), second (master's), third (scientific) levels of higher education in the context of the implementation of technology of competency-based education. Guidelines are designed for students, undergraduates, graduate students and teachers of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
компетентнісне навчання, організація самостійної роботи, здобувачі вищої освіти, навчальні дисципліни, силабус, навчальні програми, компетентностное обучение, организация самостоятельной работы, соискатели высшего образования, учебные дисциплины, силлабус, учебные программы, competency-based training, organization of independent work, higher education applicants, academic disciplines, learning programs
Цитування
Якушко, Н. М. Методичні рекомендації щодо складання силабусу навчальних дисциплін ХНПУ імені Г. С. Сковороди / Н. М. Якушко, І. В. Єсьман ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – 16 с.