Управління виховною діяльністю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Це видання допоможе здобувачам освіти, майбутнім магістрам, опанувати дисципліну вільного вибору «Управління виховною діяльністю». Наведено програму навчальної дисципліни, плани та конспекти лекцій, понятійний апарат тем, теми семінарських і практичних занять, алгоритми роботи, діагностичні матеріали для вимірювання якості управління виховною діяльністю в закладі освіти тощо. This publication will help students of education, future master's degrees, to master the discipline of free choice "Management of educational activities". The program of the educational discipline, plans and abstracts of lectures, conceptual apparatus of topics, topics of seminar and practical classes, work algorithms, diagnostic materials for measuring the quality of management of educational activities in an educational institution, etc. are given.
Опис
Ключові слова
виховний процес, виховна діяльність, управління, менеджмент, підготовка фахівців, вища освіта, методичні рекомендації, educational process, educational activity, management, training of specialists, higher education, methodical recommendations
Цитування
Гречаник О. Управління виховною діяльністю [Електронне видання] : метод. рек. для здобувачів усіх форм навчання другого (магістер.) рівня вищ. освіти / О. Гречаник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 120 с.