Особистість дитини крізь призму спадщини В. О. Сухомлинського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто цінності та моральні якості, які пропагує В. О. Сухомлинський. У своїх творах він показує роль учителя у формуванні особистості дитини, ті особистісні якості, якими повинен володіти вчитель. Головним чином те що педагог завжди має пам’ятати, що має справу з душею дитини, що світ дитинства наскрізно відрізняється від світу дорослої людини, і ключ до нього лежить через взаємне духовне проникнення. Василь Олександрович – педагог з великої літери, педагогічне слово якого матиме велику силу та вагу протягом існування усього людства. The article deals with the values and moral qualities promoted by V. Sukhomlynsky. In his works he shows the role of teacher in the formation of the child's personality, the personal qualities that should have a teacher. Mainly that the teacher should always remember that he deals with the soul of the child, that the world of childhood is completely different from the world of an adult, and the key to it lies through mutual spiritual penetration. Vasyl Oleksandrovych is a teacher with a capital letter, whose pedagogical word which will have great power and weight throughout the existence of all mankind.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, В. О. Сухомлинський, pedagogical heritage, pedagogical ideas, V. O. Sukhomlynskyi
Цитування
Сінчевська К. Особистість дитини крізь призму спадщини В. О. Сухомлинського / К. Сінчевська, В. Яліна // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 92–94.