Екологічне співробітництво між Японією та Україною на початку ХХІ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна
Анотація
Стаття присвячена дослідженню двосторонніх контактів між Японією та Україною в галузі екологічного співробітництва, що реалізовувалися в Україні на початку ХХІ ст. Варто зазначити, що дана проблематика вченими майже не розглядалася, а лежала у площині інтересів засобів масової інформації та публіцистів. Статья посвящена исследованию двустороннего сотрудничества между Японией и Украиной в области экологического сотрудничества, реализуемых в Украине в начале XXI века. Стоит отметить, что данная проблематика учеными почти не рассматривалась, а лежала в плоскости интересов средств массовой информации и публицистов. The article is devoted to the study of bilateral cooperation between Japan and Ukraine in the field of environmental cooperation implemented in Ukraine at the beginning of the XXI century. It is worth noting that this issue was hardly considered by scientists, but lay in the plane of the interests of the media and publicists.
Опис
Ключові слова
екологічне співробітництво, Японія, Україна, ХХІ ст., аспірантські роботи, экологическое сотрудничество, Япония, Украина, XXI в., аспирантские работы, ecological cooperation, Japan, Ukraine, XXI century, postgraduate work
Цитування
Денисенко І. В. Екологічне співробітництво між Японією та Україною на початку ХХІ ст. / І. В. Денисенко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 201–203.