МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ В ІТАЛІЙСЬКІЙ ВОКАЛЬНІЙ ШКОЛІ ( XІХ ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Анотація
у статті розглядається актуальна проблема процесу вокальної підготовки у вищих музичних закладах Італії, (XІХст.), зокрема її принципи. Здійснено аналіз педагогічного, наукового та теоретико- методичного досвіду щодо визначення базових понять дослідження, з’ясовано зміст, сутність, принципи та значущість вивчення специфіки вокальної освіти зазначеного періоду для подальшої педагогічно-виконавської діяльності сучасних вчителів музичного мистецтва. the article considers the actual problem of the process of vocal training in the higher musical institutions of Italy (XIX century), in particular its principles. An analysis of the pedagogical, scientific, and theoretical-methodical experience was carried out in relation to the definition of the basic concepts of the research, the content, essence, principles and significance of the study of the specifics of vocal education of the specified period for the further pedagogical and performing activities of modern music teachers were clarified.
Опис
Ключові слова
вокальна підготовка, постаноква голосу, методичні принципи постановки голосу, vocal training, voice production, methodical principles of voice production
Цитування
Кузьмічова В. А. Методичні принципи постановки голосу в італійській вокальній школі (ХІХ ст.) / В. А. Кузьмічова // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: наукові дискусії : зб. статей ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. , Харків, 24 берез. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [заг. ред. А. В. Соколової]. – Харків : ХНПУ, 2023. – С. 16–19.