Музичне виховання у вищих педагогічних навчальних закладах Китаю (1904-1949)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті було розглянуто розвиток музичної педагогічної освіти у вищих навчальних закладах Китаю до створення КНР, також розглянуто періодизацію розвитку музичної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах Китаю, було з’ясовано, що лише на початку XX століття з’явилася музична освіта у вищих педагогічних університетах країни. Педагогічна музична освіта у вищих навчальних закладах Китаю є невід’ємною частиною підготовки майбутніх учителів, оскільки предмет «Музика» входить до шести головних шкільних предметів. Встановлено, що розвиток музичної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах Китаю був запозичений із країн Америки та Японії та справив значний вплив на становлення вищої педагогічної музичної освіти в університетах. У цій статті аналізуються історичні чинники, які сприяли народженню музичної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах Китаю, таких як Наньцзінський педагогічний університет, Тяньцзінський педагогічний університет, Пекінський жіночий педагогічний університет, Пекінський національний педагогічний університет. З’ясовано, що у вищих педагогічних закладах почали відкриватися нові спеціальності (спеціальність музиканта-педагога). Було відкрито професійні навчальні заклади: спеціалізована музична школа, спеціалізовані мистецькі заклади освіти. У цих закладах багато уваги приділяли заняттям із вокалу та хоровому співу. Було з’ясовано, що в університетах та професійних начальних закладах Китаю не було власних навчальних програм, а в кожного університету була власна програма, за якою навчали студентів: програми були привезені з Європи. Встановлено, що лише після 30-х років ХХ століття були складені власні програми та Міністерство освіти Китаю видало свій перший стандарт музичної освіти. В статье было рассмотрено развитие музыкального педагогического образования в высших учебных заведениях Китая до создания КНР, также рассмотрено периодизацию развития музыкального образования в высших педагогических учебных заведениях Китая, было выяснено, что только в начале XX века появилось образование в высших педагогических университетах страны. Педагогическое образование в высших учебных заведениях Китая является неотъемлемой частью подготовки будущих учителей, поскольку предмет «Музыка» входит в шесть главных школьных предметов. Установлено, что развитие музыкального образования в высших педагогических учебных заведениях Китая было заимствовано из стран Америки и Японии и оказало значительное влияние на становление высшего педагогического музыкального образования в университетах. В этой статье анализируются исторические факторы, которые способствовали рождению музыкального образования в высших педагогических учебных заведениях Китая, таких как Наньцзинский педагогический университет, Тяньцзинский педагогический университет, Пекинский женский педагогический университет, Пекинский национальный педагогический университет. Установлено, что в высших педагогических заведениях начали открываться новые специальности (специальность музыканта-педагога). Было открыто профессиональные учебные заведения: специализированная музыкальная школа, специализированные художественные учебные заведения. В этих заведениях много внимания уделяли занятиям по вокалу и хоровому пению. Было выяснено, что в университетах и профессиональных учебных заведениях Китая не было собственных учебных программ, а у каждого университета была собственная программа, по которой учили студентов: программы были привезены из Европы. Установлено, что после 30-х годов ХХ века были составлены собственные программы и Министерство образования Китая издало свой первый стандарт музыкального образования. The article examines the development of music education in Chinese higher education institutions before the establishment of PRC, also considers the periodization of the development of music education in higher education institutions in China, it was found that only in the early 20th century music education in higher education universities in China began to emerge. It has been found that pedagogical music education in Chinese higher education institutions is an integral part of the training of future teachers, as the subject “Music” is one of the six key school subjects. It is established that the development of music education in higher pedagogical educational institutions of China was borrowed from the countries of America and Japan and had a great influence on the formation of higher pedagogical music education in universities. Analyzing the review of historical literature, this article will examine the historical factors that contributed to the birth of music education in Chinese higher education institutions such as (Nanjing Pedagogical University, Tianjin Pedagogical University, Beijing Women’s Pedagogical University, Beijing National Pedagogical University). It was found that new specialties (musician-teacher specialty) began to open in higher pedagogical institutions. Professional educational institutions were opened: a specialized music school, specialized art educational institutions. In these institutions a lot of attention was paid to vocal and choral singing classes. It was found that universities and vocational primary schools in China did not have their own curricula, and each university had its own plan and program: students were brought from Europe. It is established that only after the 30s of the twentieth century were developed their own programs and the Ministry of Education of China issued its first standard of music education.
Опис
Ключові слова
музична освіта, педагогічні університети, підготовка учителів, музикант-педагог, Китай, музыкальное образование, педагогические университеты, подготовка учителей, музыкант-педагог, Китай, music education, pedagogical universities, teacher training, musician-teacher, China
Цитування
Іонова О. М. Музичне виховання у вищих педагогічних навчальних закладах Китаю (1904-1949) / О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко, Ю. В. Лахмотова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2020. – Вип. 32, т. 1. – С. 212–216.