Формування мотивації до занять з фізичної культури у студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Фізична культура сприяє формуванню у студентів підвищення самосвідомості, гартування сили волі й витримки, вдосконалення діяльності центральної нервової системи, підсилення причинно-наслідкових зв’язків трудової активності. Цей процес відбувається через демонстрування позитивних впливів фізичного навантаження, прищеплення інтересу до фізичної діяльності, оволодіння знаннями з фізичної культури та формує вміння самостійно займатися фізичними вправами. Физическая культура способствует формированию у студентов повышения самосознания, закаливания силы воли и выдержки, совершенствования деятельности центральной нервной системы, усиления причинно-следственных связей трудовой активности. Этот процесс осуществляется через демонстрации положительных воздействий физической нагрузки, привитие интереса к физической деятельности, овладение знаниями по физической культуре и формирует умение самостоятельно заниматься физическими упражнениями. Physical culture contributes to the formation of students' self-awareness, hardening of willpower and endurance, improving the activity of the central nervous system, strengthening the cause-and-effect relationships of labor activity. This process is carried out through demonstrating the positive effects of physical activity, instilling interest in physical activity, mastering knowledge of physical culture and forms the ability to independently engage in physical exercises.
Опис
Ключові слова
фізична культура, мотивація, збереження здоров'я, здобувачі вищої освіти, физическая культура, мотивация, сохранение здоровья, соискатели высшего образования, physical culture, motivation, maintaining health, applicants for higher education
Цитування
Синящок В. С. Формування мотивації до занять з фізичної культури у студентів / В. С. Синящок, В. Б. Спузяк // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 315–317.