Статус мовлєнневого акту подяки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Рівненський державний гуманітарний університет
Анотація
У статті розглядаються мовленнєві акти подяки та їх місце в системі мовленнєвих актів. Особлива увага надається аналізу різних типів мовленнєвих актів подяки на матеріалі англомовного художнього дискурсу, визначенню їх комунікативної інтенції та наслідків впливу іллокутивного акту на конкретного адресата в залежності від типу комунікативної ситуації. В статье рассматриваются речевые акты благодарности и их место в системе речевых актов. Особое внимание уделяется анализу различных типов речевых актов благодарности в материале англоязычного художественного дискурса, определению их коммуникативной интенции и последствий влияния иллокутивного акта на конкретного адресата в зависимости от типа коммуникативной ситуации. The article deals with speech acts of gratitude and their place in the system of speech acts. Particular attention is given to the analysis of different types of speech acts of gratitude on the material of English-language artistic discourse, to determine their communicative intention and the effects of the illocutionary act on a particular addressee, depending on the type of communicative situation.
Опис
Ключові слова
мовленнєвий акт, подяка, іллокуція, імплікація, комунікативна ситуація, студентські работи, речевой акт, благодарность, иллокуции, импликация, коммуникативная ситуация, студенческие работы, speech act, gratitude, illocution, implication, communicative situation, students work
Цитування
Фефелова К. Є. Статус мовленнєвого акту подяки / К. Є. Фефелова // Studia Philologica : зб. студент. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; [редкол.: О. В. Деменчук (голов. ред.) та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 2. – С. 160–165.