Українська фразеологія в польській аудиторії : проблеми засвоєння

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Львівська політехніка», Львів
Анотація
У статті йдеться про труднощі засвоєння усталених виразів української мови в польськомовній аудиторії, що, насамперед, зумовлені фактом спорідненості української і польської лінгвокультур, яка мотивована низкою відомих екстра- і інтралінгвістичних чинників. В статье говорится о трудностях усвоения устойчивых выражений украинского языка в польскоязычной аудитории, что, прежде всего, обусловлены фактом родства украинской и польской лингвокультур, которая мотивирована рядом известных экстра и интралингвистических факторов. The article talks about the difficulties of mastering the stable expressions of the Ukrainian language in the Polish-speaking audience, which is primarily due to the fact that the Ukrainian and Polish linguistic cultures are related, which is motivated by a number of well-known extra and intralingualistic factors.
Опис
Ключові слова
українська мова, усталений вираз, українська лінгвокультура, польська лінгвокультура, фразеологічна система, украинский язык, устоявшееся выражение, украинская лингвокультура, польская лингвокультура, фразеологическая система, Ukrainian language, settled expression, Ukrainian linguoculture, Polish linguistic culture, phraseological system
Цитування
Космеда Т. А. Українська фразеологія в польській аудиторії : проблеми засвоєння / Т. А. Космеда, О. Гоменюк, Т. Ф. Осіпова // Українська мова у світі : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 9-10 листоп. 2016 р. / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львівська політехніка, 2016. – С. 117–127.