Мультимедійні технології у музичній освіті молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкрито упровадження мультимедійних технологій, спрямованих на оновлення форм і методів музичного навчання у початковій школі, формування системи знань молодших школярів у галузі музичного мистецтва як засобу розуміння й пізнання світу. Комп’ютер виступає як електронний асистент у навчальному процесі. Учитель в умовах застосування мультимедійних технологій стає не джерелом інформації, а організатором навчально-пізнавальної діяльності школярів. Раскрыто внедрения мультимедийных технологий, направленных на обновление форм и методов музыкального обучения в начальной школе, формирование системы знаний младших школьников в области музыкального искусства как средства понимания и познания мира. Компьютер выступает как электронный ассистент в учебном процессе. Учитель в условиях применения мультимедийных технологий становитсяявляется не источником информации, а организатором учебно-познавательной деятельности школьников. The introduction of multimedia technologies aimed at updating forms and methods of music education in elementary school, formation of the system of knowledge of younger students in the field of music as a means of understanding and knowledge of the world are disclosed. The computer acts as an electronic assistant in the learning process. The teacher becomes a multimedia technology not the source of information, but the organizer of educational and cognitive activities of students.
Опис
Ключові слова
мультимедійні технології, урок музичного мистецтва, молодші школярі, студентські роботи, мультимедийные технологии, урок музыкального искусства, младшие школьники, студенческие работы, multimedia technologies, musical art lesson, younger schoolchildren, student work
Цитування
Козорог М. Мультимедійні технології у музичній освіті молодших школярів / М. Козорог, С. Штурхецька, Л. П. Старікова // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 204–207.