Соціально-педагогічна діяльність з профілактики суїцидальної поведінки старших підлітків арт-терапевтичними засобами в закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовані різні підходи до визначення поняття «суїцидальна поведінка», дано авторське визначення поняття «суїцидальна поведінка» розуміємо як сукупність дій і вчинків, думок та мотивів, метою яких є навмисне позбавлення себе життя; було висвітлено класифікацію причин суїцидальних вчинків за групами, яка склалася у науковій теорії та практиці; схарактеризовані фактори, які впливають на скоєння суїциду підлітками: особисті, сімейні, матеріальні, психологічні, біологічні; визначено структуру суїцидальної поведінки старших підлітків, як динамічного процесу, основними складовими, якого є: суїцидальні тенденції, суїцидальні дії, суїцидальна спроба, постсуїцидальна криза, поственція, вторинна превенція; розкрито соціально-педагогічну діяльність з профілактики суїцидальної поведінки старших підлітків у закладах загальної середньої освіти як науково обґрунтовану систему цілеспрямованого впливу на особистість з метою виявлення, попередження проявів суїцидальної активності та усунення негативних наслідків такої поведінки підлітка, формування у нього системи стійких ціннісних орієнтацій, активної життєвої позиції, знань щодо можливостей і наслідків суїцидальних вчинків, сприяння їх успішній соціалізації та гармонійному розвитку; виділені особливості соціально-педагогічної діяльності з профілактики суїцидальної поведінки старших підлітків у закладах загальної середньої освіти. The article analyzes various approaches to the definition of the concept of "suicidal behavior", the given author᾽s definition of the concept of "suicidal behavior" is understood as a set of actions and deeds, thoughts and motives, the purpose of which is to intentionally take one᾽s life; the classification of the causes of suicidal acts by groups, which has developed in scientific theory and practice, was highlighted; characterized factors that influence suicide by teenagers: personal, family, material, psychological, biological; the structure of suicidal behavior of older teenagers is determined, as a dynamic process, the main components of which are: suicidal tendencies, suicidal actions, suicidal attempt, post-suicidal crisis, postvention, secondary prevention; socio-pedagogical activities for the prevention of suicidal behavior of older teenagers in institutions of general secondary education were revealed as a scientifically based system of purposeful influence on the individual with the aim of identifying, prevention of manifestations of suicidal activity and elimination of negative consequences of such adolescent behavior, formation of a system of stable value orientations, an active life position, knowledge about the possibilities and consequences of suicidal acts, promotion of their successful socialization and harmonious development; selected features of socio-pedagogical activities for the prevention of suicidal behavior of older teenagers in general secondary schools.
Опис
Ключові слова
старші підлітки, суїцид, суїцидальна спроба, суїцидальна поведінка, суїциденти, соціально-педагогічна діяльність, заклади загальної середньої освіти, older teenagers, suicide, suicide attempt, suicidal behavior, suicide victims, socio-pedagogical activity, general secondary education institutions
Цитування
Бейник К. В. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики суїцидальної поведінки старших підлітків арт-терапевтичними засобами в закладах загальної середньої освіти / К. В. Бейник // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 15–20.