ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ РОЗШИРЕННЯ І КОМПРЕСІЇ ЛІРИЧНОГО ПРОСТОРУ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Доповідь присвячена розгляду граматичних прийомів створення компресії та експансії поетичної оповіді у віршах для дітей. На матеріалі дитячих віршів Сергія Вакуленка та Ліни Костенко розглянуто сучасну тенденцію поєднання додаткових морфологічних і синтаксичних прийомів, які розчленовують і з'єднують граматичну структуру вірша. Особливу увагу приділено морфологічним біномам і поліномам, дефісним конструкціям, що поєднують лексеми однієї частини мови. Стверджується, що граматичні одиниці, які є елементами форми і змісту поетичного тексту, беруть участь в інтонаційному та пунктуаційному зв'язку тексту. При цьому новітнім прийомом є їх поєднання з такими традиційними засобами членування, як використання непоширених речень, прямої мови, створення однорідних ланцюжків, членування тире. Мовні пошуки майстрів слова сприяють урізноманітненню поетичного дискурсу та розвивають у юних читачів творче ставлення до слова. The report is devoted to the consideration of grammatical methods of creating compression and expansion of the poetic narrative in poetry for children. On the material of children’s poems by Serhiy Vakulenko and Lina Kostenko, the modern tendency of combining additional morphological and syntactic techniques that divide and connect the grammatical structure of the poem is considered. Particular attention is paid to morphological binomials and polynomials, hyphenated constructions that combine lexemes of the same part of speech. It is argued that grammatical units, which are elements of the form and content of a poetic text, participate in the intonation and punctuation linking of the text. At the same time, the newest technique is their combination with such traditional means of division as the use of uncommon sentences, direct speech, the creation of homogeneous chains, and division by dashes. The linguistic search of the masters of the word contributes to the poetic discourse and develops a creative attitude to the word in young readers.
Опис
Ключові слова
членування тексту, компресія тексту, граматичні біноми, граматичні поліноми, дитяча поезія, text division, text compression, grammatical binomials, grammatical polynomials, children’s poetry
Цитування
Скоробогатова О. О. Граматичні засоби розширення і компресії ліричного простору поетичних творів для дітей / О. О. Скоробогатова, О. Г. Казакова // Аргументи сучасної філології: свобода та безпека : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., Харків, 6–7 квіт. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 208–213.