Педагогічні взаємодії: у пошуках взаєморозуміння

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
Здійснено аналіз пошуків шляхів і умов встановлення взаєморозуміння в освітніх практиках, визначено спрямованість на справедливу взаємодію як сутнісну рису освітніх стратегій в Україні. Осуществлен анализ поисков путей и условий становления взаимопонимания в образовательных практиках, определена направленность на справедливое взаимодействие как сущностную черту образовательных стратегий в Украине. The article analyzes fi nding ways and conditions of formation of Understanding in educational practices and defi nes focus on fair cooperation as an essential feature of educational strategies in Ukraine.
Опис
Ключові слова
філософія освіти, освітні практики, педагогічна взаємодія, комунікативна практика, взаєморозуміння, справедливість, емоційна грамотність, философия образования, образовательные практики, педагогическое взаимодействие, коммуникативная практика, взаимопонимание, справедливость, рhilosophy of education, educational practices, teacher interaction, communicative practice, mutual understanding, justice
Цитування
Садоха. О. В. Педагогічні взаємодії: у пошуках взаєморозуміння / О. В. Садоха, Н. І. Варич // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2016. – Вип. 3. – С. 144–148.