Екологічне виховання дітей дошкільного віку засобами екскурсій у природу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми екологічного виховання дітей дошкільного віку засобами екскурсій у природу. У дослідженні схарактеризовано теоретичні основи проблеми екологічного виховання дошкільників, розкрито сутність та особливості процесу зміни ціннісних орієнтацій сучасної людини, важливість усвідомлення нею свого місця у природному світі; обґрунтовано теоретичні засади впровадження екскурсійних засобів для екологічного виховання дошкільників; впроваджено комплекс екскурсійних заходів в освітній процес ЗДО; проаналізовано результати і зроблено висновки. The qualification work is a theoretical and experimental study of the problem of environmental education of preschool children by means of nature excursions. The study characterized the theoretical foundations of the problem of environmental education of preschoolers, revealed the essence and possibilities of the process of changing the value orientations of modern people, the importance of realizing their place in the natural world; the theoretical foundations of the introduction of excursion tools for environmental education of preschoolers are substantiated; a set of excursion activities has been introduced into the educational process of ZDO; the results were analyzed and conclusions were drawn.
Опис
Ключові слова
екологічне виховання, формування екологічної культури, діти дошкільного віку, екскурсія, природний матеріал, environmental education, formation of environmental culture, preschool children, excursion, natural material
Цитування
Рукас А. П. Екологічне виховання дітей дошкільного віку засобами екскурсій у природу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / А. П. Рукас ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 98 с. : табл. + дод.
Колекції