Формування креативності майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі професійної підготовки

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розкриває сутність поняття «креативність». Висвітлено деякі аспекти формування креативності майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі професійної підготовки. Статья раскрывает сущность понятия «креативность». Освещены некоторые аспекты формирования креативности будущего учителя музыкального искусства в процессе профессиональной подготовки. The article reveals the essence of the concept of "creativity." Some aspects of the formation of creativity of the future teacher of musical art in the process of professional training are highlighted.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, креативність, майбутні вчителі, студентські роботи, музыкальное искусство, креативность, будущие учителя, студенческие работы, musical art, creativity, future teachers, student work
Цитування
Чумак Ю. Б. Формування креативності майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі професійної підготовки / Ю. Б. Чумак, В. В. Тушева // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 125–127.