ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Анотація
Проблема формування духовних цінностей школярів є актуальною й багатовимірною. Її складність і своєрідність зумовлені необхідністю розкриття аспектів семантичного поля поняття «духовність» та поєднання завдань формування духовного стрижня людини з удосконаленням мистецько-технологічних шляхів її реалізації. Проблема формирования духовных ценностей школьников является актуальной и многомерной. Ее сложность и своеобразие обусловленные необходимостью раскрытия аспектов семантического поля понятия «духовность» и сочетание задач формирования духовного стержня человека с совершенствованием художественно-технологических путей ее реализации. An urgent and multidimensional problem is the formation of students' spiritual values. These complexity and originality are conditioned by the need to reveal the aspects of the semantic field of the concept of "spirituality" and the combination of the tasks of forming the spiritual core of man with the improvement of the artistic and technological ways of realization.
Опис
Ключові слова
моральні цінності, позакласна робота, загальноосвітня школа, духовність, духовні цінності, духовна діяльність, духовне зростання, естетичне світосприйняття, моральные ценносты, внеклассная работа, среднеобразовательная школа, духовность, духовные ценности, духовная деятельность, духовный рост, эстетическое мировосприятие, spiritual values, afterlessons work, general learng school, spirituality, spiritual values, spiritual activity, spiritual growth, aesthetic perception of the world
Цитування
Шуть М. М. До питання формуаванння духовних цінностей школярів у позакласній роботі загальноосвітньої школи / М. М. Шуть // Традиційна культура в умовах глобалізації : сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін-ї, Харк. Обл-й орг-метод. центр культури і мист-ва. – Харків, 2017. – С. 341–344.