Комунікативно-прагматичний ефект вживання неозначених займенників в інтимній поезії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Одеська юридична академія»
Анотація
Статтю присвячено виявленню комунікативно-прагматичного ефекту вживання неозначених займенників у текстах інтимної лірики. Визначено проблеми семантики і функціонування неозначених займенників в інтимній поезії. Окреслено корпус неозначених прономінативів, поширених в інтимній ліриці. Проаналізовано комунікативні завдання, які виконує неозначений займенник ХТОСЬ. Встановлено прагматичний потенціал прономінатива ХТОСЬ в інтимній поезії. Статья посвящена выявлению коммуникативно-прагматического эффекта неопределенных местоимений в текстах интимной лирики. Определены проблемы семантики и функционирования неопределенных местоимений в интимной поэзии. Очерчен корпус неопределенных прономинативов, распространенных в интимной лирике. Проанализированы коммуникативные задания, которые выполняет неопределенное местоимение КТО-ТО. Установлен прагматический потенциал прономинатива КТО-ТО в интимной поэзии. The article is devoted to the identification of communicative and pragmatic effect of the use of indefinite pronouns in the texts of intimate lyrics. The problems of semantics and indefinite pronouns functioning in intimate poetry are determined. A framework of indefinite pronominative units, prevailing in intimate lyrics, is outlined. The communicative tasks, performed by an indefinite pronoun SOMEONE, are under analysis. A pragmatic potential of pronominative unit SOMEONE in intimate poetry is identified.
Опис
Ключові слова
українська мова, неозначені займенники, комунікативно-прагматичний ефект, прагматичний потенціал, інтимна лірика, аспірантські роботи, украинский язык, неопределенные местоимения, коммуникативно-прагматический эффект, прагматический потенциал, интимная лирика, аспирантские работы, Ukrainian language, indefinite pronouns, communicative and pragmatic effect, pragmatic potential, intimate lyrics, graduate work
Цитування
Калашник О. В. Комунікативно-прагматичний ефект вживання неозначених займенників в інтимній поезії / О. В. Калашник // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2017. – Спецвипуск. – С. 73–75.