Технологічний арсенал системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження полягає у тому, що система підготовки майбутніх учителів на засадах технологізації до фасилітаційної взаємодії з учнями є важливим чинником в сучасній освіті. Мета статті – визначення на основі аналізу наукової літератури технологічного арсеналу системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями. Автором обґрунтовано технологію підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями, яку визначаємо як системне планування, імплементацію та діагностику її компонентів. Розроблена технологія містить мету та етапи реалізації. В дослідженні доведено, що дієвості підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями сприяють такі етапи: мотиваційно-ціннісний, змістово-діяльнісний та оцінно-рефлексійний. Автором визначено стратегії, які адаптовані до технологічного арсеналу системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями: метакогнітивна (обмірковування процесу навчання, його планування, контроль правильності розуміння сприйнятої інформації, самооцінку, здійснення моніторингу в процесі виконання різноманітних завдань), когнітивна (трансформація та організація навчальної інформації), соціо-емоційна (вплив соціальних та емоційних факторів на процес оволодіння діяльністю). На нашу думку, правильно застосована стратегія забезпечує суб’єктивну впевненість у досягненні позитивного результату. В дослідженні, ґрунтуючись на структуру готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії, дієвим є оволодіння стратегіями здійснення фасилітаційної взаємодії, які можливі при створенні трьох типів спеціальних ситуацій: навчальні (реальні), уявні реальні (професійні), уявні нереальні (фантазійні). В процесі проведеного аналізу способами вирішення проблемних ситуацій при підготовці майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями доведено, що є проблемні й інформаційні запитання, заздалегідь підготовлені вчителем або ті, що з’являються в процесі їх аналізу й вирішення. The relevance of the study is seen in the fact that the system of training future teachers on the basis of technology for facilitation interaction with school students is an important factor in modern education. The purpose of the article is to determine the technological arsenal of the preparation system of future teachers for facilitation interaction with students on the basis of the analysis of the scientific literature. The author substantiates the preparation technology of future teachers for facilitation interaction with students, which is defined as system planning, implementation and diagnosis of its components. The developed technology contains the purpose and stages of implementation. The study proves that the effectiveness of training future teachers for facilitation interaction with students is facilitated by the following stages: motivational-value, content-activity and evaluation-reflection. The author identifies strategies that are adapted to the technological arsenal of the preparation system of future teachers for facilitation interaction with students: metacognitive (reflection on the learning process, its planning, control of correct understanding of perceived information, self-assessment, monitoring in the process of performing various tasks), cognitive (transformating and organizing educational information), socio-affective (the influence of social and affective factors on the process of mastering the activity). To my opinion, the properly applied strategy provides subjective confidence in achieving the positive result. In the study, based on the structure of future teachers’ readiness for facilitation interaction, it is effective to master the strategies of facilitation interaction, which are possible in creating three types of special situations: educational (real), imaginary real (professional), imaginary unreal (fantasy). In the process of analysis the ways to solve problem situations in preparing future teachers for facilitation interaction with students, it is proved that there are problem and informational questions prepared in advance by a teacher or questions that appear in the process of their analysis and solution.
Опис
Ключові слова
майбутній учитель, освіта, підготовка, система, технологія, тренінги, учні, фасилітаційна взаємодія, education, facilitation interaction, future teacher, preparation, school student, system, technology, training
Цитування
Прокопенко І. А. Технологічний арсенал системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями / І. А. Прокопенко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 133–141.