Формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), ФОП В.В. Петров
Анотація
У методичних рекомендаціях висвітлено процес формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів. Визначено суть продуктивно-творчої компетентності. Описано методику її формування, а також діагностування рівнів її сформованості. Методичні рекомендації призначено для науково-педагогічних працівників у галузі інженерно-педагогічної освіти, аспірантів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів. В методических рекомендациях освещен процесс формирования продуктивно-творческой компетентности будущих инженеров-педагогов. Определена суть продуктивно-творческой компетентности. Описана методика его формирования, а также диагностирования уровней ее сформированности. Методические рекомендации предназначены для научно-педагогических работников в области инженерно-педагогического образования, аспирантов и студентов высших педагогических учебных заведений. The methodological recommendations highlight the process of forming the productive and creative competence of future educational engineers. The essence of productive and creative competence is defined. The technique of its formation, as well as the diagnosis of its formation levels, is described. Methodical recommendations are intended for scientific and pedagogical workers in the field of engineering and pedagogical education, graduate students and students of higher pedagogical educational institutions.
Опис
Ключові слова
інженер-педагог, компетентність, продукивно-творча компетентність, професійна діяльность, инженер-педагог, компетентность, продуктивно-творческая компетентность, профессиональная деятельность, engineer-teacher, competence, productive-creative competence, professional activity
Цитування
Масич В. В. Формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів : методичні рекомендації / В. В. Масич ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УІПА, 2017. – 84 с.