ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ГРАМОТИ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ КИТАЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У Китаї розроблено Ключову національну стратегію, згідно з якою освіта переорієнтована на високу якість, розвиток цілісного підходу гармонійного розвитку особистості учнів, які повинні перейнятися духом новаторства, діловими здібностями й розвивати моральні, інтелектуальні, фізичні та естетичні аспекти. Міністерство освіти Китаю також підтримало позицію індивідуального підходу до кожного учня та урахування його фізичного і психологічного розвитку. Реформа має на меті створення сприятливого освітнього середовища для розвитку кожного учня, активне дослідницьке навчання, підвищення гнучкості і різноманітності курсів. Серед усіх предметів освітньої програми грамота визначена як найбільш фундаментальна для успішного засвоєння інших освітніх областей і цілісного розвитку особистості дітей, незамінну стратегію для збереження культурної спадщини, національної єдності і творчості. Програма визначила такі принципи навчання: залучати всіх учнів до освітнього процесу і розвивати їх інтелектуальні здібності, розуміти особливості мовної і літературної освіти, пропагувати незалежне навчання, спільне навчання та навчання на основі запитів учнів, ураховувати їх індивідуальні відмінності і потреби у навчанні, створювати навчальні програми, засновані на відкритості і життєздатності. Такі позитивні зміни в педагогічній практиці створюють сприятливе освітнє середовище, яке пристосовується до різного темпу навчання учнів. Програма покликана розвивати широкий спектр навичок учнів, таких як літературна грамотність, фінансова грамотність, математична грамотність та наукова грамотність. Програма забезпечує інклюзивне освітнє середовище, яке може залучити обдарованих учнів з точки зору педагогічних стратегій (наприклад, індивідуалізоване навчання, дослідницьке навчання і незалежне навчання), збагачені матеріали для читання і динамічні, множинні оцінки). Основними проблемами впровадження нової програми навчання грамоти є такі: недостатня компетентність вчителів, складність трансформації глибоких традицій з педагогіки передачі і колективізму до педагогіки конструктивізму, велика наповнюваність класів у Китаї веде до перенавантаження вчителів. In China, a Key National Strategy has been developed. According to the Strategy, education is refocused on high quality, the development of a holistic approach to the harmonious development of pupils' personalities, which should be imbued with the spirit of innovation, business skills and develop moral, intellectual, physical, and aesthetic aspects. The Ministry of Education of China also supported the position of an individual approach to each pupil and considering his physical and psychological development. The reform aims to create a favorable educational environment for the development of each pupil, active research training, increasing the flexibility and diversity of courses. Among all the subjects of the educational program, literacy is defined as the most fundamental for the successful assimilation of other educational areas and the holistic development of children's personalities, an indispensable strategy for preserving cultural heritage, national unity, and creativity. The program defined the principles of training. They are: to involve all pupils in the educational process and develop their intellectual abilities, to understand the peculiarities of language and literature education, to promote independent learning, joint learning, and learning based on pupils' requests, to take into account their differences and learning needs, to create curricula based on openness and viability. Such positive changes in pedagogical practice create a favorable educational environment that adapts to different rates of pupil learning. The program aims to develop a wide range of pupils' skills, such as literary literacy, financial literacy, mathematical literacy, and scientific literacy. The program provides an inclusive educational environment that can engage gifted pupils in terms of pedagogical strategies (e.g., individualized learning, research learning, and independent learning), enriched reading materials, and dynamic, multiple assessments). The main problems of implementing the new literacy program are: insufficient teacher competence, the difficulty of transforming deep traditions from the pedagogy of transmission and collectivism to the pedagogy of constructivism, the large class size in China leads to overload of teachers.
Опис
Ключові слова
обдарованість, учні, навчання, початкова школа, навчальна програма, неперервна освіта, підготовка вчителя, система освіти, giftedness, pupils, education, primary school, curriculum, continuing education, teacher training, education system
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Програма навчання грамоти для обдарованих учнів початкової школи Китаю / А. В. Боярська-Хоменко, С. С. Науменко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – Вип. 55. – С. 63–75. https://doi.org/10.34142/2312-1548.2020.55.05