Асиміляція англо­- та франкомовних запозичень на семантичному та словотвірному рівнях у сучасній українській літературній мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено питанням семантичної і словотвірної асиміляції іншомовних слів на ґрунті української мови. Аналізуються структурно-семантичні зміни, які відбуваються у структурі значення запозиченої лексеми, розробляється класифікація типів співвідносності значення слів-етимонів та запозичених слів. Відповідно до валентних характеристик запозичених основ, виділено основи з високим, середнім, низьким і нульовим ступенями словотвірної валентності. Встановлено, що найбільшим словотвірним потенціалом відзначаються основи, які виражають соціально-значущі поняття і посідають чільне місце в номінативній системі мови-реципієнта. The article studies semantic and word-building assimilation of foreign words in Modern Ukrainian. The topicality is caused by the fact that the process of borrowing has been and is still one of the most productive ways of enriching the Ukrainian lexicon and requires detailed analysis of its different aspects. Moreover, the study of structural-semantic and word-building assimilation of borrowed words in one particular language allows finding the typological similarities of the process of lexical borrowing in different languages. Structural-semantic changes that take place in the semantic structure of a borrowed lexeme are analysed and the classification describing the types of correspondence between the meanings of borrowed words and their etymons is developed. With account of their valency characteristics, borrowed stems with high, medium, low and zero degrees of valency are distinguished. It has been established that those borrowed stems that convey socially relevant notions and occupy the central place in the nominative system of the recipient language have the highest word-building potential.
Опис
Ключові слова
семантична структура, структурно-семантичний розвиток, словотвірна валентність, словотвірна активність, словотвірне гніздо, запозичений дериват, semantic structure, structural-semantic development, word-building valency, word-building activity, word-building family, borrowed derivative
Цитування
Каминін І. М. Асиміляція англо­- та франкомовних запозичень на семантичному та словотвірному рівнях у сучасній українській літературній мові / І. М. Каминін, Л. В. Чурсіна // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2018. – Вип. 47. – С. 157–164.