Взаємозв’язок самоактуалізації особистості з ціннісними орієнтаціями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній роботі розкрито aктуальність прoблеми вивчення психологічних oсобливостей сaмoaктуалізaції oсобистoсті та її ціннісних орієнтацій. Досліджено особливості самоактуалізації та ціннісниих орієнтацій у старшокласників, їх взаємозв’язок за допомогою застосування математичної статистики. Розроблено програму розвитку властивостей особистості, що самоактуалізується. This paper reveals the relevance of the problem of studying the psychological characteristics of self-actualization of personality and its value orientations. The peculiarities of self-actualization and value orientations in high school students, their relationship through by using of mathematical statistics are studied. A program for the development of self-actualizing personality traits has been developed.
Опис
Ключові слова
самоактуалізація особистості, ціннісні орієнтації, самореалізація, сaмooцінкa, самосвідомість, сaмoрегуляція, сaмoрозвитoк, сaмooрганізація, особистісні смисли, психологічне здоров’я, self-actualization of personality, value orientations, self- realization, self-esteem, self-awareness, self-regulation, self-development, self- organization, personal meanings, psychological health
Цитування
Андрощук О. О. Взаємозв’язок самоактуалізації особистості з ціннісними орієнтаціями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / О. О. Андрощук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 65 с.
Колекції