ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ О.П. НОВИЦЬКОГО У 1904-1918 рр.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто пам’яткоохоронну діяльність О. П. Новицького, який був одним із тих науковців, що окрім кабінетної дослідницької роботи, проводив практичні заходи задля збереження історико-культурної спадщини. У сфері його інтересів завжди були пам’ятки архітектури та містобудування, твори мистецтва тощо. Зазначено, що О. П. Новицький відіграв важливу роль у становленні пам’яткоохоронного руху Російської імперії. Досвід, набутий істориком, на початку своєї діяльності, був використаний ним під час роботи в системі Всеукраїнської академії наук. The publication examines the monument protection activities of O. P. Novitskyi, who was one of those scientists who, in addition to his office research work, carried out practical measures to preserve the historical and cultural heritage. His interests always included architectural monuments and urban planning, works of art, etc. It is noted that O. P. Novytskyi played an important role in the formation of the monument protection movement of the Russian Empire. The experience acquired by the historian at the beginning of his activity was used by him during his work in the system of the All-Ukrainian Academy of Sciences.
Опис
Ключові слова
історико-культурна спадщина, охорона пам’яток, Новицький О. П., магістерські роботи, historical and cultural heritage, protection of monuments, O. P. Novytskyi, master's theses
Цитування
Прочкарук Д. О. Пам’яткоохоронна діяльність О. П. Новицького у 1904–1918 рр. / Д. О. Прочкарук, О. М. Богдашина // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 283–285.