Формування професійно орієнтованого естетичного смаку у майбутніх вчителів музики в системі педагогічної освіти КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації науково обґрунтовано теоретичні основи підготовки майбутніх учителів музики, визначено засади формування професійно орієнтованого естетичного смаку у майбутніх вчителів музики в системі педагогічної освіти в Україні та КНР, а також окреслені можливі шляхи покращення процесу формування професійно орієнтованого естетичного смаку у майбутніх вчителів музики в системі педагогічної освіти КНР завдяки впровадження узагальненого досвіду України із зазначеного напряму. Зокрема висвітлено та обґрунтовано зміст таких ключових для дослідження понять, як «естетичний смак», «педагогічний досвід» «професійно орієнтований естетичний смак», «професійна підготовка майбутніх вчителів», «вчитель музики/музичного мистецтва», запропоновано авторське визначення категорії «професійно орієнтований естетичний смак»; проаналізовано систему підготовки майбутніх вчителів музики в країнах ЄС, деяких країн Азії крізь призму застосування їх досвіду формування професійно орієнтованого естетичного смаку у майбутніх вчителів музики в Україні та КНР; узагальнено досвід із формування професійно орієнтованого естетичного смаку на різних рівнях вищої освіти. На основі аналізу нормативних джерел та фахової педагогічної літератури досліджено регулююче підґрунтя підготовки майбутніх учителів музики в Україні та КНР як складова, що демонструє формальні вимоги до викладачів, визначено місце формування професійно-орієнтованого естетичного смаку у цих вимогах, а також компетентності, які містять професійно-орієнтовану естетичну компоненту, зокрема обґрунтовано доцільність впливу на формування професійно орієнтованого естетичного смаку через когнітивну, емоційну та діяльнісну складові. Відповідно до завдань дослідження проаналізовано та порівнено зміст і мета підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в Україні та КНР, визначені спільні та відмінні характеристики цього процесу, можливості для взаємодоповнення та вдосконалення через запозичення досвіду. На практичних прикладах (через аналіз освітніх програм та практик підготовки) визначено різні аспекти формування професійно орієнтовано естетичного смаку майбутніх учителів музики в педагогічній практиці зазначених країн. The dissertation scientifically substantiates the theoretical foundations of future music teachers training, defines the principles of the formation of professionally oriented aesthetic taste in future music teachers in the system of pedagogical education in Ukraine and the People's Republic of China, as well as outlines possible ways to improve the process of forming a professionally oriented aesthetic taste at future music teachers in the pedagogical education system of the People's Republic of China thanks to the implementation of the generalized experience of Ukraine in the direction specified. In particular, the content of such key concepts for research as "aesthetic taste", "pedagogical experience", "professionally oriented aesthetic taste", "professional training of future teachers", "music/music teacher" is highlighted and substantiated, the author's definition of the category "professionally oriented" is proposed aesthetic taste"; the system of training future music teachers in EU countries and some Asian countries was analyzed through the prism of applying their experience in forming a professionally oriented aesthetic taste among future music teachers in Ukraine and the People's Republic of China; experience in the formation of professionally oriented aesthetic taste at various levels of higher education is summarized. Based on the analysis of normative sources and professional pedagogical literature, the regulatory basis of the training of future music teachers in Ukraine and the People's Republic of China was investigated as a component that demonstrates the formal requirements for teachers, the place of formation of professionally oriented aesthetic taste in these requirements, as well as competences that contain professional oriented aesthetic component, in particular, the expediency of influencing the formation of professionally oriented aesthetic taste through cognitive, emotional and activity components is substantiated. In accordance with the objectives of the research, the content and purpose of the training of future music teachers in Ukraine and the People's Republic of China were analysed and compared, common and distinctive characteristics of this process, opportunities for mutual complementation and improvement by borrowing experience were determined. Based on practical examples (through the analysis of educational programs and training practices), various aspects of the formation of the professionally oriented aesthetic taste of future music teachers in the pedagogical practice of the specified countries are determined. It was established that a characteristic feature of foreign research on the issue of the formation of professionally oriented aesthetic taste of future music teachers of the last decade is the orientation to the education of a personality with an established aesthetic worldview based on universal human values and priorities, special focus is given to the role of the teacher in these processes. In the scientific opinion of the countries of the East, in particular the PRC, the category of aesthetic taste and the aesthetic component in the training of teachers only acquires a certain methodological awareness, although it demonstrates the presence of formal requirements for teachers regarding aesthetic training in general. The place of formation of a professionally-oriented aesthetic taste in these requirements, as well as competences that contain a professionally-oriented component for its formation are found in regulatory documents of the education system only in Ukraine. The People's Republic of China demands from teachers their own aesthetic development and readiness for the aesthetic development of students, but does not specify the content of such readiness, which confirms the relevance of the topic and the expediency of studying the experience of the education system of Ukraine for the possible introduction of its assets to the practice of pedagogical education of the PRC.
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі музики, естетичний смак, професійно орієнтований естетичний смак, естетичний розвиток, освіта, педагогічна освіта, педагогічна діяльність, future music teachers, aesthetic taste, professionally oriented aesthetic taste, aesthetic development education, pedagogical education, pedagogical activity
Цитування
Лі Сіньцзе. Формування професійно орієнтованого естетичного смаку у майбутніх вчителів музики в системі педагогічної освіти КНР : дис. ... д-ра філософії : 015 – проф. освіта (за спеціалізаціями) / Сінцзе Лі ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 253 с.
Колекції