Критична оцінка українських термінологічних словників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Рецензована монографія надзвичайно актуальна, оскільки вона заповнює лакуну українського мовознавства й стверджує наявність самостійного напряму критики термінографічних джерел. Рецензируемая монография очень актуальна, поскольку она заполняет пробел украинского языкознания и утверждает наличие критики терминографических источников как самостоятельного направления. The monograph under review is very relevant as it fills in a gap in Ukrainian linguistics and asserts the existence of criticism of terminographic sources as an independent direction.
Опис
Ключові слова
українська термінографія, термінографічна критика, термінологічні словники, украинская терминография, терминографическая критика, терминологические словари, Ukrainian terminography, terminographic criticism, terminological dictionaries
Цитування
Халіман О. В. Критична оцінка українських термінологічних словників : рец. на: Петрова Т. О. Українська термінографічна критика: становлення, розвиток та перспектива (на матеріалі критичної оцінки термінологічних словників) : монографія / наук. ред. Т. А. Космеди. – Харків : Майдан, 2021. – 460 с. // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С.Сковороди ; [редкол.: О. В. Халіман (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – Вип. 55. – С.185–189.