Концепт сакральної антропології в структурі біблійної герменевтики Григорія Сковороди як засіб виховання духовності особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті порушено тему концепту сакральної антропології в структурі біблійної герменевтики Григорія Сковороди як засіб виховання духовності особистості. Визначення, окреслення й аналіз християнських тем, мотивів, алюзій у складі художньо-образних систем літературних текстів українського бароко дозволяють вирішити рівень зв’язку структурних і генетичних взаємин між їх біблійною першоосновою та мистецьки трансформованого сакрального образу людини в творах митців як вияву певних релігійних переживань, релігійного світобачення й світовідчування. В статье поднята тема концепта сакральной антропологии в структуре библейской герменевтики Григория Сковороды как средство воспитания духовности личности. Определение, обозначение и анализ христианских тем, мотивов, аллюзий в составе художественно-образных систем литературных текстов украинского барокко позволяют решить уровень связи структурных и генетических взаимоотношений между их библейской первоосновой и художественно трансформированного сакрального образа человека в произведениях художников как проявление определенных религиозных переживаний. религиозного мировоззрения и мироощущения. The article raises the theme of the concept of sacred anthropology in the structure of biblical hermeneutics by Grigory Skovoroda as a means of educating the spirituality of the individual.Identification, denotation and analysis of Christian themes, motifs, allusions in the artistic and imaginative systems of literary texts of the Ukrainian Baroque allow to decide the level of connection of structural and genetic relations between their biblical primary basis and artistically transformed sacral image of man in the works of artists as a manifestation of certain religious experiences. religious world outlook and world outlook.
Опис
Ключові слова
сакральна антропологія, біблійна герменевтика, Сковорода Г. С., виховання духовності, українське бароко, сакральная антропология, библейская герменевтика, воспитание духовности, украинское барокко, sacred anthropology, biblical hermeneuticseducation of spirituality, Skovoroda G. S., spirituality education, Ukrainian Baroque
Цитування
Левченко Н. М. Концепт сакральної антропології в структурі біблійної герменевтики Григорія Сковороди як засіб виховання духовності особистості / Н. М. Левченко // Новий колегіум. – 2019. – № 4 (98). – С. 48–53.