Арттехнології як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто арттехнології як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів. Зазначено, що під час впровадження арттехнологій в освітньому процесі молодших школярів, з одного боку, створюється такий продукт, якого не існувало раніше, а з іншого боку, при цьому формуються компетентності, нові знання та навички одночасно з різних освітніх галузей. Це дає можливість розкрити потенціал кожного школяра, виявити його природні здібності, що надалі стає запорукою подальшого успішного розвитку особистості. The publication examines art technologies as a means of developing the creative abilities of younger schoolchildren. It is noted that during the implementation of art technologies in the educational process of younger schoolchildren, on the one hand, such a product is created that is not existed before, and on the other hand, competences, new knowledge and skills from different educational fields are being formed at the same time. This gives an opportunity to reveal the potential of each student, to reveal his natural abilities, which in the future, it becomes a guarantee of further successful development of the personality.
Опис
Ключові слова
арттехнології, освітній процес, творчі здібності, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, art technologies, educational process, creative abilities, primary school students, master's theses
Цитування
Меркулова О. Арттехнології як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів / О. Меркулова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 48.