Організація творчої діяльності молодшого школяра як фактор розвитку особистості дитини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет; видавничий дім «Гельветика», Запоріжжя
Анотація
Проблема розвитку творчої особистості в сучасному світі стає особливо актуальною, оскільки здатність висувати оригінальні ідеї, формування вміння використати знання в нестандартних ситуаціях, соціальна активність та ініціативність, вміння висловити cвої почуття є обов’язковими рисами успішної людини. Фундамент цього закладається саме в молодшому шкільному віці. У різноманітті визначень поняття творчості є спільна риса – створення нового. У процесі розгляду творчої діяльності як форми діяльності людини, що спрямована на cтворення якісно нових суспільних цінностей, виділено складники творчої діяльності (гнучкість розуму, систематичність та послідовність мислення, діалектичність, готовність до ризику і відповідальності за прийняте рішення), її передумови (гнучкість мислення, критичність, здатність аналізувати та систематизувати знання) та етапи (накопичення знань і навичок, необхідних для чіткого викладу і формування завдання, виникнення проблем; зоcередження зуcиль для пошуку додаткової інформації, підготовка до розв’язання завдання; відхід від проблеми, переключення на інші заняття; осяяння, або інсайт; перевірка і доопрацювання задуму, його втілення). Здібностями називають індивідуально-пcихологічні оcобливості конкретної людини, завдяки яким уcпішно виконується та чи інша продуктивна діяльність. Здібноcті традиційно поділяють на загальні (виявляються в багатьох видах діяльноcті на тому чи іншому рівні) та cпеціальні (допомагають досягти виcоких результатів у певній cпеціальній галузі діяльноcті). Різниця між cпеціальними та загальними здібноcтями порівняна. Здібності, від яких залежить готовніcть особиcтості до творчої діяльноcті, називають творчими. Їхніми компонентами є творче миcлення (особливостями якого є швидкість, гнучкість, оригінальність, здатніcть бачити проблему там, де її не бачать інші, здатніcть згортати розумові операції, замінюючи кілька понять одним, здатність вибирати одну з альтернатив розв’язання проблеми до її перевірки, здатність включати знову сприйняті відомоcті у вже наявні cистеми знань, здатніcть бачити речі такими, якими вони є, легкість генерування ідей, закінченість), творча уява (процес cтворення нових, оригінальних образів та ідей) та заcтосування методів організації творчої діяльності. Універсальними творчими здібностями є реалізм уяви, уміння бачити ціле раніше чаcтин, ситуативно-перетворюючий характер творчих рішень, експериментування. Проблема развития творческой личности в современном мире становится особенно актуальной, поскольку способность выдвигать оригинальные идеи, формирование умения использовать знания в нестандартных ситуациях, социальная активность и инициативность, умение выразить свои чувства являются обязательными чертами успешного человека. Фундамент этого закладывается именно в младшем школьном возрасте. В обилии определений понятия творчества есть общая черта – создание нового. В процессе рассмотрения творческой деятельности как формы деятельности человека, направленной на создание качественно новых общественных ценностей, выделены составляющие творческой деятельности (гибкость ума, систематичность и последовательность мышления, диалектичность, готовность к риску и ответственности за принятое решение), ее предпосылки (гибкость мышления, критичность, способность анализировать и систематизировать знания) и этапы (накопление знаний и навыков, необходимых для четкого изложения и формирования задачи, возникновение проблем; сосредоточение усилий для поиска дополнительной информации, подготовка к решению задачи; уход от проблемы, переключение на другие занятия; озарение, или инсайт; проверка и доработка замысла, его воплощение). Способностями называют индивидуально-психологические особенности конкретного человека, благодаря которым успешно выполняется та или иная производительная деятельность. Способности традиционно делят на общие (оказываются во многих видах деятельности на том или ином уровне) и специальные (помогают достичь высоких результатов в определенной специальной области деятельности). Разница между специальными и общими способностями сравнима. Способности, от которых зависит готовность личности к творческой деятельности, называют творческими. Их компонентами являются творческое мышление (особенностью которого является скорость, гибкость, оригинальность, способность видеть проблему там, где ее не видят другие, способность сворачивать умствующие операции, заменяя несколько понятий одним, способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до ее проверки, способность включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся системы знаний, способность видеть вещи такими, какие они есть, легкость генерирования идей, законченность), творческое воображение (процесс создания новых, оригинальных образов и идей) и применение методов организации творческой деятельности. Универсальными творческими способностями являются реализм воображения, умение видеть целое раньше части, ситуативно-превращающий характер творческих решений, экспериментирование. The problem of creative personality development in the modern world becomes especially relevant because the ability to put forward original ideas, the ability to use knowledge in unusual situations, social activity and initiative, the ability to express one’s feelings are essential features of a successful person. The foundation of this is laid at the primary school age. In the variety of definitions of the concept of creativity, there is a common feature – the creation of a new one. Considering creative activity as a form of human activity aimed at creating qualitatively new social values, the components of creative activity (flexibility of mind, systematic and consistent thinking, dialectic, willingness to take risks and responsibility for the decision made), its prerequisites (flexibility of thinking, criticality, ability to analyze and systematize knowledge) and stages (аccumulation of knowledge and skills are necessary for a clear presentation and formation of the task, the emergence of problems; concentration of efforts to find additional information, preparation for solving the problem; leaving from the problem, switching to other activities; enlightenment, or insight; checking and finalizing the idea, its implementation). Individual psychological characteristics of a particular person are called abilities, due to which one or particular productive activity is successfully performed. Abilities are traditionally divided into general (they manifest themselves in many types of activities at one level or another) and special (they help to achieve high results in a certain special field of activity). The difference between special and general abilities is relative. Abilities on which a person’s readiness for creative activity depends are called creative. Their components are creative thinking (features of which are speed, flexibility, originality, the ability to see the problem where others do not see it, the ability to convert mental operations replacing a few concepts with one, the ability to choose one of the alternatives to solve a problem before it is tested, the ability to include newly perceived information in existing knowledge systems, the ability to see things as they are, the ease of generating ideas, completeness), creative imagination (the process of creating new, original images and ideas) and the use of organization methods of creative activities. Universal creative abilities are the realism of the imagination, the ability to see the whole before the parts, the situational-transforming nature of creative decisions, experimentation.
Опис
Ключові слова
творчість, творча діяльність, творчі здібності, новизна, молодші школярі, творчество, творческая деятельность, творческие способности, новизна, младшие школьники, creativity, creative activity, creative abilities, novelty, elementary schoolchildren
Цитування
Лавренко С. О. Організація творчої діяльності молодшого школяра як фактор розвитку особистості дитини / С. О. Лавренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват ун-т ; [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Гельветика, 2021. – № 79, Т. 1. – С. 36–39.