МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ НА УРОКАХ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ В 11 КЛАСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Формування мовної особистості – це складний і багатоаспектний процес, який потребує систематичної роботи. Завдання вчителя – спонукати учнів до активної мовленнєвої діяльності, що наближена до природних умов комунікації. Важливо реалізувати такі принципи навчання, які активізують інтелектуально-емоційну діяльність школярів і які є актуальними для компетентнісно орієнтованого навчання української мови в старшій школі. Формирование языковой личности – это сложный и многоаспектный процесс, требующий систематической работы. Задача учителя – побудить учащихся к активной речевой деятельности, приближена к естественным условиям коммуникации. Важно реализовать такие принципы обучения, которые активизируют интеллектуально-эмоциональную деятельность школьников и которые актуальны для компетентно ориентированного обучения украинскому языку в старшей школе. The formation of a linguistic personality is a complex and multifaceted process that requires systematic work. The task of the teacher is to encourage students to active speech activity, close to the natural conditions of communication. It is important to implement such teaching principles that activate the intellectual and emotional activity of schoolchildren and that are relevant for competently oriented teaching of the Ukrainian language in high school.
Опис
Ключові слова
мовленнєвий розвиток, україномовна особистість, старшокласники, українська мова, магістерські роботи, речевое развитие, украиноязычная личность, старшеклассники, украинский язык, магистерские работы, speech development, ukrainian-speaking personality, high school students, ukrainian language, master's work
Цитування
Коваль О. Методика формування мовної особистості на уроках розвитку зв'язного мовлення в 11 класі / О. Коваль // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 168–170.