Історіографічний аспект дослідження проблеми професійної освіти дорослих у країнах Європи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України
Анотація
У статті доведено актуальність питань вивчення історіографії професійної освіти дорослих, яка відображена в українських та європейських нормативних документах. Узагальнено та систематизовано історіографічні здобутки вивчення проблеми професійної освіти дорослих у країнах Європи. З’ясовано, що андрагогічні дослідження європейських науковців носили як теоретичний, так і емпіричний характер. Доведено, що теоретики освіти дорослих у своїх наукових працях акцентували увагу на комплексному вивченні проблем професійного навчання дорослих (H. Titgens, H. Drager, J. Olbrich і W. Seitter, D. Delors, E. Faure). Дослідники з різних європейських країн систематизували історіографію розвитку професійної освіти дорослих своєї держави (H. Engelbrecht, F. Jodl, G. Günther, M. Vogel, J. Olbrich). Деякі науковці представляли історію професійної освіти дорослих з огляду на класичну хронологію, інші – з точки зору соціології, культурології та політики (W. Bründl, F. Balser, J. Henningsen, А. Kapp, C. Pache, G. Fischer, W. Göhring, H. Siemering). В останнє десятиріччя ХХ століття пошуки у галузі історії розвитку професійної освіти дорослих активізувались, зокрема науковці досліджували процес становлення народної освіти у країнах Європи, питання професійного навчання дорослих у компаративному аспекті, становлення та розвиток теорії й практики освіти дорослих (D. Savicevic, J. Henschke, J. Draper, Ч. Катански, Е. Rosenstock Huessy, А. Stopińska-Pająk, D. Nittel, W. Gieseke). Також наукові пошуки сучасних дослідників в означеній галузі стосуються вивчення теоретичних аспектів навчання дорослих, аналізу досвіду організації освітнього процесу, історії становлення андрагогічної науки, емпіричних досліджень проблеми навчання дорослих європейців та деякі інші. В статье доказано актуальность вопросов изучения историографии профессионального образования взрослых, которая отражена в украинских и европейских нормативных документах. Обобщены и систематизированы историографические достижения изучения проблемы профессионального образования взрослых в странах Европы. Выяснено, что андрагогические исследования европейских ученых носили как теоретический, так и эмпирический характер. Доказано, что теоретики образования взрослых в своих научных трудах акцентировали внимание на комплексном изучении проблем профессионального обучения взрослых (H. Titgens, H. Drager, J. Olbrich и W. Seitter, D. Delors, E. Faure). Исследователи из разных европейских стран систематизировали историографию развития профессионального образования взрослых своего государства (H. Engelbrecht, F. Jodl, G. Günther, M. Vogel, J. Olbrich). Некоторые ученые представляли историю профессионального образования взрослых, учитывая классическую хронологию, другие – с точки зрения социологии, культурологии и политики (W. Bründl, F. Balser, J. Henningsen, А. Kapp, C. Pache, G. Fischer, W. Göhring, H. Siemering). В последнее десятилетие ХХ века поиски в области истории развития профессионального образования взрослых активизировались, в частности ученые исследовали процесс становления народного образования в странах Европы, вопросы профессионального обучения взрослых в компаративном аспекте, становление и развитие теории и практики образования взрослых (D. Savicevic, J. Henschke , J. Draper, Ч. Катанский, Е. Rosenstock Huessy, А. Stopińska-Pająk, D. Nittel, W. Gieseke). Также научные исследования современных исследователей в указанной области касаются изучения теоретических аспектов обучения взрослых, анализа опыта организации образовательного процесса, истории становления андрагогический науки, эмпирических исследований проблемы обучения взрослых европейцев и некоторые другие. The relevance of the study of the historiography of adult vocational education was proved in the article. The urgency of adult education is reflected in Ukrainian and European regulations. Historiographical achievements of studying the problem of vocational education of adults in European countries have been generalized and systematized. Andragogical research by European scientists was both theoretical and empirical. Theorists of adult education in their scientific works focused on a comprehensive study of the problems of vocational training of adults. They are: H. Titgens, H. Drager, J. Olbrich and W. Seitter, D. Delors, E. Faure. Researchers from different European countries have systematized the historiography of the development of vocational education of adults in their country. They are: H. Engelbrecht, F. Jodl, G. Günther, M. Vogel, J. Olbrich. Some scholars have presented the history of adult vocational education in terms of classical chronology, while others have presented it in terms of sociology, culturology and politics. They are: W. Bründl, F. Balser, J. Henningsen, A. Kapp, C. Pache, G. Fischer, W. Göhring, H. Siemering. In the last decade of the twentieth century, research in the field of the history of adult vocational education has intensified. Researchers studied the process of formation of public education in European countries, the issues of vocational training of adults in a comparative aspect, the formation and development of the theory and practice of adult education. They are: D. Savicevic, J. Henschke, J. Draper, C. Katanski, E. Rosenstock-Huessy, A. Stopińska-Pająk, D. Nittel, W. Gieseke. Also, the research of modern researchers in this field relates to the study of theoretical aspects of adult learning, analysis of the experience of the educational process, the history of andragogy, empirical research on the problem of adult learning Europeans and some others.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, професійна освіта дорослих, неперервне навчання, країни Європи, історіографія, андрагогіка, образование взрослых, профессиональное образование взрослых, пепрерывное образование, страны Европы, историография, андрагогика, adult education, professional adult education, lifelong learning, European countries, historiography, andragogy
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Історіографічний аспект дослідження проблеми професійної освіти дорослих у країнах Європи / А. В. Боярська-Хоменко // Науково-педагогічні студії : наук. журн. / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська, І. М. Шоробура (голов. ред.) та ін.] – Київ : ДНПБ, 2020. – Вип. 4. – С. 8–17.