Психологічні особливості духовного інтелекту особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі було показано духовний інтелект як здатність до самотрансценденції, тобто можливості розширення свідомості, досягнення її вищих станів, здатність до інтуїції як можливості виходити за межі раціонального розуміння життєвого досвіду, вирішувати проблеми екзистенціальної реальності, здатністю до пошуку життєвих сенсів, здатністю до моральної саморегуляції та доброчесної поведінки, що основана на переосмисленні моральних цінностей добра і милосердя. Виявлено, що загальний показник духовного інтелекту особистості позитивно пов'язаний з усіма показниками екзистенційної наповненості життя, зі смисложиттєвими орієнтаціями, із самоактуалізацією особистості, із особистісною ресурсністю, із спрямованістю на добро, із морально-етичною відповідальністю. Більшу значущість у цих зв’язках відіграють моральний та екзистенційний компоненти духовного інтелекту. Показано, що високий рівень загального показника духовного інтелекту передбачає більшу вираженість вище цілей життя та осмисленість життя, відповідальність за власне життя та потреба у пізнанні, аутосимпатія, а також нижче виражена спрямованість на зло. Визначено, що структура духовних цінностей є злагодженою та диференційованою у досліджуваних з високим рівнем духовного інтелекту та дифузною – в осіб з низьким рівнем духовного інтелекту. В работе был показан духовный интеллект как способность к самотрансценденции, то есть возможности расширения сознания, достижения его высших состояний, способность к интуиции как возможности выходить за пределы рационального понимания жизненного опыта, решать проблемы экзистенциальной реальности, способностью к поиску жизненных смыслов, способностью к нравственной саморегуляции и добродетельному поведению, что основана на переосмыслении нравственных ценностей добра и милосердия. Обнаружено, что общий показатель духовного интеллекта личности положительно связан со всеми показателями экзистенциальной наполненности жизни, с смысложизненными ориентациями, с самоактуализацией личности, с личностной ресурсностью, с направленностью на добро, с морально-нравственной ответственностью. Большую значимость в этих связях играют моральные и экзистенциальные компоненты духовного интеллекта. Показано, что высокий уровень общего показателя духовного интеллекта предполагает большую выраженность выше целей жизни и осмысленность жизни, ответственность за собственную жизнь и потребность в познании, аутосимпатия, а также ниже выраженна направленность на зло. Определено, что структура духовных ценностей слаженна и дифференцированна у исследуемых с высоким уровнем духовного интеллекта и диффузная – у лиц с низким уровнем духовного интеллекта. The paper showed the spiritual intelligence as the ability to self-tendency, that is, the possibility of expanding consciousness, achieving its higher conditions, the ability to intuition as an opportunity to go beyond the rational understanding of life experience, to solve the problems of existential reality, the ability to look for vital sense, the ability to moral self-regulation and of virtuous behavior based on rethinking moral values of good and mercy. It has been found that the general indicator of spiritual intelligence of the individual is positively connected with all indicators of existential fullness of life, with timber orientations, with self-actualization of personality, with personal resources, with the direction of goodness, with moral and ethical responsibility. The moral and existential components of spiritual intelligence play a larger significance in these bonds. It is shown that a high level of general indicator of spiritual intelligence involves greater severity of life goals and the understanding of life, responsibility for their own life and the need for knowledge, autosimpathy, as well as the below pronounced focus. It is determined that the structure of spiritual values is coordinated and differentiated in the high level of spiritual intelligence and diffuse - in persons with a low level of spiritual intelligence.
Опис
Ключові слова
духовний інтелект, моральна спрямованість, екзистенційні ресурси, екзистенційна наповненість життя, духовні цінності, духовный интеллект, нравственная направленность, экзистенциальные ресурсы, экзистенциальная наполненность жизни, духовные ценности, spiritual intelligence, moral orientation, existence resources, existence on the fullness of life, spiritual values
Цитування
Кривонос Т. С. Психологічні особливості духовного інтелекту особистості : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Т. С. Кривонос ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2021. – 75 с. : іл., табл.
Колекції