Колокації з компонентом іншомовного походження в сучасній українській мові (на матеріалі франкомовних запозичень у сфері моди)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Cтаттю присвячено дослідженню колокацій з компонентом іншомовного походження в сучасній українській мові, що входять до лексико-семантичної групи “мода”. Виокремлений корпус колокацій проаналізовано в аспекті їхньої структурної типології, характеру синтагматичної сполучуваності з питомими лексичними одиницями, тлумачення семантичних трансформацій у контексті. Здатність запозичених одиниць утворювати колокації на ґрунті мови-реципієнта є ознакою глибокого ступеня їхньої асиміляції на семантичному, словотвірному й синтаксичному рівнях. The article is devoted to the study of collocations with a foreign origin component in the modern Ukrainian language, which belong to the lexical-semantic group “fashion”. The selected corpus of collocations is analyzed with account of their structural typology, nature of syntagmatic combinability with native and borrowed lexical units, interpretation of their semantic transformations in a context. The ability of borrowed lexical units to form collocations in the recipient language is a feature of a high degree of their assimilation at the semantic, word-forming and syntactic levels. Lexical borrowings from the French language in the sphere of fashion function in the syntagmatic environment of both native and other borrowed lexical units in the Ukrainian language and realize contextually dependent non-compositional meanings depending on the function they perform in the collocation structure (base/nod or collocate). The abundance of binary and chain collocations is caused by the level of their semantic and word-forming assimilation. Derivatives formed from the borrowed stems function as components of a large number of binary and multicomponent collocation structures. Binary collocations form the basis of multicomponent chain collocations. Specific chain constructions can be considered as analytical loan translations (calques) of foreign origin. A promising direction in the research of collocations can be the development of theoretical principles and practical recommendations for compiling collocation dictionaries, selection of the lexicographical material. Further study of collocations (with account of the specificity of their meaning, structure and functioning) should also be carried out in the sphere teaching of Ukrainian, both as a native and a foreign language.
Опис
Ключові слова
(бінарна) колокація, база, колокат, запозичена лексична одиниця, асиміляція, синтагматична сполучуваність, (binary) collocation, base, collocate, borrowed lexical unit, assimilation, syntagmatic combinability
Цитування
Каминін І. М. Колокації з компонентом іншомовного походження в сучасній українській мові (на матеріалі франкомовних запозичень у сфері моди) / І. М. Каминін, Л. В. Чурсіна // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 32–44. – DOI: https://doi.org/10. 34142/23127546.2021.54.2.04