Авторські педагогічні системи А. Макаренка і В. Сухомлинського у сучасній початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах здійснено аналіз особливостей та змісту авторських педагогічних систем А. С.Макаренка і В. О. Сухомлинського. Ці дві постаті, на думку автора, є притаманними саме для України, охоплюють різні історичні періоди, а їх ідеї можуть служити поштовхом для сьогоднішнього оцінювання інновацій у освітній галузі. The theses analyze the features and content of the author's pedagogical systems of A. S. Makarenko and V. O. Sukhomlynskyi. According to the author, these two figures are specific to Ukraine, cover different historical periods, and their ideas can serve as an impetus for today's evaluation of innovations in educational field.
Опис
Ключові слова
Сухомлинський В. О., Макаренко А. С., педагогічні системи, початкова школа, магістерські роботи, Makarenko A., Sukhomlynskyi V., pedagogical systems, primary school, master's work
Цитування
Семенова І. Авторські педагогічні системи А. Макаренка і В. Сухомлинського у сучасній початковій школі / І Семенова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 38.