Урбаноніміка як галузь сучасних топонімічних досліджень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена з’ясуванню сутності й дослідницьких завдань урбаноніміки як розділу сучасної топоніміки. Уточнені поняття «урбанонім» та «урбанонімія», які є базовими для цієї галузі ономастики, проаналізовані останні доробки українських ономастів у галузі урбанонімного корпусу українських міст. Доведено, що актуальність лінгвістичного вивчення закономірностей формування й функціонування урбанонімів зумовлена багатьма факторами, серед яких стрімка урбанізація українського суспільства, динамічність номінаційного процесу, культурологічний і педагогічний аспекти топоніміки, а також важливість безперервного накопичення нового фактичного матеріалу. В статье описаны суть и исследовательские задачи урбанонимики как раздела современной топонимики. Уточнены понятие «урбаноним» и «урбанонимия», которые являются базовыми для этой отрасли ономастики, проанализированы последние работы украинских ономастов в исследовании урбанонимного корпуса украинских городов. Доказано, что актуальность лингвистического изучения закономерностей формирования и функционирования урбанонимов обусловлена рядом факторов, среди которых стремительная урбанизация украинского общества, динамичность номинационного процесса, культурологический и педагогический аспекты топонимики, а также важность постоянного накопления нового фактического материала. The main points and research problems of urbanonymy as a branch of modern toponymics have been described in the article. The notions of “urbanonym” and “urbanonymy” which are the basic ones for this field of onomastics have been defined and clarified. The recent works presented by Ukrainian onomasts in the study of the urban place names of Ukrainian cities have been analyzed. Domestic linguistic research workers hold different views on the classification of urban place names, however the motivation principles of their nomination have much in common. It has been proved that the topicality and relevance of studying the patterns of formation and functioning of urbanonyms in the framework of linguistic research are derived from a number of factors, including the rapid urbanization of Ukrainian society, the dynamic nature of the nomination process, the cultural and pedagogical aspects of studying toponymy, and the importance of the constant accumulation of new factual material.
Опис
Ключові слова
українська мова, топоніміка, топонімія, топоніми, урбаноніміка, урбанонімія, урбаноніми, ергоніми, аспірантські роботи, украинский язык, топонимика, топонимия, топонимы, урбанонимика, урбанонимия, урбанонимы, эргонимы, аспирантские работы, Ukrainian language, toponymics, toponymy, toponyms, urbanonymics, urbanonymy, urbanonyms, ergonyms, postgraduate work
Цитування
Гріччіна А. В. Урбаноніміка як галузь сучасних топонімічних досліджень / А. В. Гріччіна // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 45. – С. 3–8.