ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО КОМУНІКАЦІЇ В ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КОЛИСКОВИХ ПІСЕНЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах обґрунтовано проблему формування мотивації до комунікації в дітей раннього віку засобами колискових пісень. У результаті наукового осмислення теми простежено взаємозв’язок між поняттями «колискова пісня», «фольклор», «дитячий фольклор». Колискові пісні сприяють розвитку здатності дітей сприймати інформацію у формі звуку та слова, а також допомагають засвоювати національний колорит мови. Розробка тез дозволила теоретично обґрунтувати проблему формування мотивації до комунікації в дітей раннього віку засобами колискових пісень. Надано дефінітивну характеристику ключових та дотичних до ключових понять дослідження: «фольклор», «дитячий музичний фольклор», «музичні здібності», «колискові пісні», «породження мовленнєвого висловлювання». Обґрунтовано певною мірою потенційну дієвість засобу колискових пісень при формуванні мотивації до комунікації в дітей раннього віку. The thesis substantiates the problem of forming motivation for communication in young children by means of lullabies. As a result of the scientific understanding of the topic, the relationship between the concepts of "lullaby", "folklore", "children's folklore" was traced. Lullabies contribute to the development of children's ability to perceive information in the form of sound and words, and also help to learn the national flavor of the language. The development of theses made it possible to theoretically substantiate the problem of the formation of motivation for communication in young children by means of lullabies. A definitive description of the key and tangential concepts of the research is provided: "folklore", "children's musical folklore", "musical abilities", "lullabies", "generation of speech expression". The potential effectiveness of lullabies in the formation of motivation for communication in young children is substantiated to a certain extent.
Опис
Ключові слова
колискові пісні, дитячий фольклор, український фольклор, формування мотивації до комунікації, діти раннього віку, студентські роботи, lullabies, children's folklore, Ukrainian folklore, formation of motivation for communication, young children, student works
Цитування
Казакова В. М. Теоретичне обґрунтування проблеми формування мотивації до комунікації в дітей раннього віку засобами колискових пісень / В. М. Казакова // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 69–73.