Методичні рекомендації до курсу «Архівознавство» (для студентів філологічних спеціальностей)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях висвітлено предмет, об’єкти і методи архівознавства. Архів є скарбницею нашої історії, невід’ємною складовою сьогодення і гарантом пам'яті майбутнього. Архівні документи не лише зберігають інформацію про минувшину наших предків, для молодого покоління, крім того, вони є своєрідною школою життя із його гуманними й жорстокими уроками, вмінням господарювати й навчатись, творити й руйнувати. Знання архівної системи, правил збереження і користування архівними документами, специфіки роботи з ними є невід’ємною частиною фахових знань і навичок випускників-філологів. Укладачем цього посібника передбачена така групова практика, як реставраційно-палітурна робота в бібліотеці університету, в процесі якої студенти не тільки опановують основи реставраційної майстерності, роблять експертизу документа, але й надають допомогу бібліотеці в збереженні книжкових фондів у належному стані, особливо рідкісних видань. The guidelines cover the subject, objects and methods of archival studies. The archive is a treasure trove of our history, an integral part of the present and a guarantor of the memory of the future. Archival documents not only store information about the past of our ancestors for the younger generation, but also addition, they are a kind of school of life with its humane and cruel lessons, the ability to manage and learn, to create and destroy. Knowledge of the archival system, the rules of preservation and use of archival documents, the specifics of working with them is an integral part of the professional knowledge and skills of philology graduates. The compiler of this manual provides for such group practice as restoration and binding work in the university library, during which students not only master the basics of restoration skills, make examination of the document, but also assist the library in preserving book collections in good condition, especially rare editions.
Опис
Ключові слова
архівознавство, реставраційно-палітурні роботи, методичні рекомендації, archival studies, restoration and binding works, methodological recommendations
Цитування
Осіпова Т. Ф. Методичні рекомендації до курсу "Архівознавство" : (для студ. філол. спец.) / Т. Ф. Осіпова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2012. – 40 с.