ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАВДАНЬ ФОРМАТУ PISA ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «МЕТАЛИ» У СТАРШІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто вивчення теми «Метали» у старшій школі у форматі PISA. PISA (Programme for International Student Assessment) – міжнародне дослідження, яке проводиться раз на три роки з метою оцінки рівня знань та навичок учнів з різних країн у галузі математики, читання та природничих наук. Зміст завдань PISA сприяє раціональному використанню учнями природничо-наукових знань для розв’язання життєвих задач; застосовуванню різноманітних підходів для проведення мінідосліджень; спільному виконанню завдань і ефективній комунікації у процесі їх розв’язання; інтеграції зі знаннями з інших навчальних предметів і наукових галузей. У документах PISA природничо-наукова грамотність визначається як «здатність учня як свідомого громадянина вивчати й розв’язувати питання, пов’язані з наукою та ідеями про науку. The publication examines the study of the topic "Metals" in high school in the PISA format. PISA (Programme for International Student Assessment) is an international study that is conducted every three years to assess the level of knowledge and skills of students from different countries in the field of mathematics, reading and natural sciences. The content of PISA tasks promotes the rational use of natural and scientific knowledge by students to solve life problems; applying various approaches to conducting mini-researches; joint performance of tasks and effective communication in the process of solving them; integration with knowledge from other academic subjects and scientific fields. In the PISA documents, science literacy is defined as “a student's ability as a conscious citizen to study and solve questions related to science and ideas about science.
Опис
Ключові слова
вивчення хімії, PISA (Programme for International Student Assessment),, учні старшого шкільного віку, studying chemistry, high school students
Цитування
Ноздрачова Д. П. Формування природничо-наукової компетентності учнів за допомогою завдань формату PISA при вивченні теми «Метали» у старшій школі / Д. П. Ноздрачова, С. Ю. Макєєв // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 93–96.