Звертання як синтаксичний засіб експресивізації поетичного тексту (на матеріалі збірки Л. Костенко "Річка Геракліта")

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті на основі аналізу наукової літератури й власних пошуків досліджено теоретичні положення про сутність поняття експресивізації й специфіку текстового її втілення, встановлено експресивну роль риторичних звертань у збірці «Річка Геракліта», здійснено власні пошуки прояву цих синтаксичних засобів експресивізації в чітко окресленому переліку творів, з’ясовано залежність синтаксичних засобів експресивізації від контексту. В статье на основе анализа научной литературы и собственных поисков исследованы теоретические положения о сущности понятия экспрессивизации и специфику текстового ее воплощения, установлено экспрессивную роль риторических обращений в сборнике «Река Гераклита», осуществлены собственные поиски проявления этих синтаксических средств экспрессивизации в четко очерченном перечне произведений, выяснено зависимость синтаксических средств экспрессивизации от контекста. In the article on the basis of the analysis of scientific literature and own researches the theoretical positions on the essence of the concept of expressivization and the specificity of its textual embodiment are investigated, the expressive role of rhetorical appeals in the collection "Heraclitus River" is established, the own searches of the expression of these syntactic means of expression in a clearly defined list of works are made, the dependence of syntactic means of expression on context is revealed.
Опис
Ключові слова
Костенко Л., експресивізація, звертання, синтаксичні засоби, экспрессивизация, обращение, синтаксические средства, Kostenko L., expressivization, Address, syntactic means
Цитування
Грицай Я. С. Звертання як синтаксичний засіб експресивізації поетичного тексту (на матеріалі збірки Л. Костенко "Річка Геракліта") / Я. С. Грицай // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 32–35.