Шляхи формування ціннісного ставлення до природи учнів початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто шляхи формування ціннісного ставлення до природи учнів початкових класів. Успішним напрямком формування ціннісного ставлення до природи є залучення учнів до певних видів суспільство значимої діяльності, основна мета якої – залучити дітей до тих суспільних відносин, у процесі яких формуються ціннісні орієнтації, загальнолюдські норми і правила, означені культурою цього суспільства. Зазначено, що формування ціннісного ставлення до природи учнів початкових класів є важливою проблемою сучасної освіти, формування якої проходить через екологічне виховання. The article examines ways of forming a valuable attitude to nature among primary school students. A successful direction in the formation of a valuable attitude towards nature is the involvement of students in certain types of socially significant activities, the main purpose of which is to involve children in those social relations, in the process of which value orientations, universal norms and rules defined by the culture of this society are formed. It is noted that the formation of a valuable attitude to nature among elementary school students is an important problem of modern education, the formation of which takes place through ecological education.
Опис
Ключові слова
початкова школа, ціннісні орієнтації, екологічне виховання, магістерські роботи, Elementary School, value orientations, environmental education, master's work
Цитування
Лисак А. Шляхи формування ціннісного ставлення до природи учнів початкових класів / А. Лисак // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 21.