СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В КИТАЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На основі аналізу нормативних документів КНР кінця ХХ – перших двох декад ХХІ століття (Рішення ЦК Комуністичної партії Китаю та Державної ради про поглиблення реформи освіти та всебічне сприяння якісній освіті (1999), План дій з відродження освіти в ХХІ столітті (1999), Національний план розвитку шкільної мистецької освіти (2001–2010) (2002), Положення про роботу школи з художнього виховання (2002), Думки Міністерства освіти щодо подальшого зміцнення мистецької освіти в початковій та середній школі (2008), Контур Національного середньо- та довгострокового плану реформування та розвитку освіти (2010–2020) (2010), Думки Міністерства освіти щодо всебічного поглиблення реформи навчальної програми та реалізації фундаментального завдання Ліде Шурен (2014), Кілька висновків Міносвіти щодо сприяння розвитку шкільної мистецької освіти (2014), Думки Міністерства освіти про зміцнення естетичної виховної роботи в коледжах та університетах (2019), Погляди Генерального офісу Центрального комітету Комуністичної партії Китаю та Генерального офісу Державної ради щодо всебічного зміцнення та вдосконалення шкільного естетичного виховання в нову еру (2020)) простежується динаміка руху по основних аспектах розвитку мистецької освіти: розроблення методології та змісту мистецької освіти, позакласна та позашкільна мистецька робота, кадрове забезпечення, наукові дослідження та міжнародна співпраця в галузі мистецької освіти, модернізація матеріально-технічного забезпечення та інформатизація мистецької освіти. Як окремий аспект виокремлено моніторинг якості мистецької освіти та естетичного виховання. Виявлені сучасні тенденції розвитку мистецької освіти в КНР: пріоритетного розвитку мистецької освіти та естетичного виховання; збереження національної специфіки мистецької освіти та естетичного виховання у сполученні з ідеями соціалізму з китайськими особливостями в нову еру; широкомасштабної інтеграції. Based on the analysis of regulatory documents of the PRC of the end of the 20th – the first two decades of the 21st century (Decision of the Central Committee of the Communist Party of China and the State Council on Deepening Education Reform and Comprehensive Promotion of Quality Education (1999), Action Plan for Revival of Education in the 21st Century (1999), National Plan development of school art education (2001–2010) (2002), Regulations on the work of art education schools (2002), Opinions of the Ministry of Education regarding the further strengthening of art education in primary and secondary schools (2008), Outline of the National medium and long-term reform plan and of Education Development (2010–2020) (2010), Opinions of the Ministry of Education on the comprehensive deepening of the curriculum reform and implementation of the fundamental task of Lide Shuren (2014), Several conclusions of the Ministry of Education on the promotion of the development of school art education (2014), Opinions of the Ministry of Education on strengthening the aesthetic education work in colleges and universities (2019), Views of the General Office of the Central Committee of CPC and the General Office of the State Council on comprehensive strengthening and improvement of school aesthetic education in a new era (2020)) the dynamics of the movement in the main aspects of the development of art education are traced: the development of the methodology and content of art education, extracurricular artistic work, personnel support, scientific research and international cooperation in the field of art education, modernization of material and technical support and informatization of art education. Monitoring of the quality of art and aesthetic education is singled out as a separate aspect. Modern trends in the development of art education in the People's Republic of China have been identified: priority development of art and aesthetic education; preserving the national specificity of art and aesthetic education in combination with the ideas of socialism with Chinese characteristics in the new era; large-scale integration.
Опис
Ключові слова
Китайська Народна Республіка, освіта, мистецтво, мистецька освіта, естетичне виховання, нормативні документи, заклад освіти, школа, коледж, університет, вчителі, здобувачі освіти, People's Republic of China, education, art, art education, aesthetic education, normative documents, educational institution, school, college, university, teachers, students
Цитування
Юр’єва К. А. Сучасні тенденції розвитку мистецької освіти в Китаї / К. А. Юр’єва // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Вип. 56. – С. 126–166.