ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ЯК РЕФЛЕКСІЯ ОСОБОВО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ: КОНТЕКСТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто особово орієнтоване виховання. Наведено ідеї просвітників в основу філософського розуміння всемогутності виховання, тобто виховання як головного, вирішального чинника перебудови суспільства на засадах розумності. Для Сковороди становлення ідеальної людини – це становлення людини з багатим, безмірним духовним змістом, виховання «внутрішньої людини» у її власній духовній сутності як істини, що здійснюється. Саме з «внутрішньою людиною» він пов’язує ідею самопізнання і самотворення. Зазначено, що Г. С. Сковорода досить часто звертається до світу образів-символів, відшукуючи їхні певні значення у Біблії. Для нього образи-символи є способом осягнення світу в думці. На його гадку, і сама людина досягає меж людськості, коли усе її єство, власна життєдіяльність стають зразком, символом. Він уподібнює людину з її духовним світом образу «дому», що може наповнюватись «світлом і повітрям» через відкриті світові вікна, або замикатись у своєму «маленькому мирку» фізичного існування. The publication deals with person-oriented education. The ideas of educators are given as the basis of the philosophical understanding of the omnipotence of education, that is, education as the main, decisive factor in the reconstruction of society on the basis of reasonableness. For Skovoroda, the formation of an ideal person is the formation of a person with a rich, immeasurable spiritual content, the education of the "inner person" in his own spiritual essence as a realized truth. It is with the "inner man" that he connects the idea of self-discovery and self-creation. It is noted that H. S. Skovoroda quite often turns to the world of images-symbols, looking for their certain meanings in the Bible. For him, images-symbols are a way of understanding the world in thought. According to him, the person himself reaches the limits of humanity, when his whole being, his own life activity become a model, a symbol. He compares a person with his spiritual world to the image of a "house", which can be filled with "light and air" through open world windows, or shut up in your "little world" of physical existence.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., європейське просвітництво, виховання, філософія освіти, сковородинознавство, H. S. Skovoroda, European enlightenment, upbringing, philosophy of education, Skovorodastudies
Цитування
Корженко В. Філософія Григорія Сковороди як рефлексія особово орієнтованого виховання: контекст європейського просвітництва / В. Корженко, Н. Козирєва // Григорій Сковорода і ми українці: диво першого кроку і сила ініціативи : кол. монографія / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за наук. ред. Ю. Бойчука, М. Култаєвої. – Харків, 2023. – С. 226–240.