Мотиваційний підхід в управлінні персоналом організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із реалізації мотиваційного підходу в управлінні персоналом організації. Уточнено шляхи та засоби управління розвитком мотивації персоналу, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання управлінської діяльності з її розвитку та реалізації мотиваційного підходу в управлінні. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The work researches theoretical and practical achievements of scientists in implementing motivational approach to personnel management of organization. The ways and means of the of staff motivation development management are specified, the diagnostic tools for measuring management activities for its development and the implementation of motivational approach in management are streamlined. A comprehensive targeted program to improve this aspect of management has been developed.
Опис
Ключові слова
мотивація, мотиваційний підхід, персонал організації, заклад освіти, управління, учителі, motivation, motivational approach, personnel of the organization, educational institution, management, teachers
Цитування
Зеленохатова В. В. Розвиток інноваційної культури керівника закладу загальної середньої освіти як управлінська проблема : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / В. В. Зеленохатова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 104 с. + дод.
Колекції