Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Феномен історичної пам’яті набуває значення в 2023-2024 році у процесах активного формування шкали цінностей навколо дилеми війна / мир як спроби передати переосмислену інформацію про дефекти «постколоніального» минулого, яке є спільним у самоідентифікації цивілізованого індивіда, що сприймає «життя» як благо. Події 2022-2023 рр. доводять, що світ «ущільнився», планета стала «маленькою» та «єдиною», оскільки представники різних країн і національностей зараз отримують «спільний» досвід негативного кровопролиття та тяжіння до гуманних наративів. Високий темп життя та сучасні технічні можливості комунікацій переводять у «історію» навіть «вчорашній» день. Історична пам’ять віддзеркалює історичну свідомість та історичне підсвідоме, які утворюються на ґрунті індивідуальної пам’яті кожної окремої людини, досвід якої (емоції, деформації, забарвленість, артистизм, екологічна зорієнтованість) є дуже важливими в демократії ХХІ століття. 2024 рік є 10 річницею початку війни в Україні – анексією Криму. Кримські татари є народом, який дуже постраждав від утисків імперії Росії упродовж більше ніж 500 років. У зв’язку з цим пропонуємо розглянути вияви історичної та індивідуальної пам’яті в мові, літературі, історії, кінематографі, педагогіці, соціології, психології у різних типах дискурсу. Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів гуманітарних закладів вищої освіти та вчителів загальноосвітніх шкіл. The phenomenon of historical memory acquires importance in 2023-2024 in the processes of active formation of the value scale around the war / peace dilemma as an attempt to convey reinterpreted information about the defects of the “post-colonial” past, which is common in the self-identification of a civilized individual who perceives “life” as a good. . The events of 2022-2023 prove that the world has “densified”, the planet has become “small” and “one”, as representatives of different countries and nationalities now have a “shared” experience of negative bloodshed and attraction to humane narratives. The high pace of life and modern technical capabilities of communications turn even “yesterday's” into “history”. Historical memory reflects the historical consciousness and the historical subconscious, which are formed on the basis of the individual memory of each individual person, whose experience (emotions, deformations, coloring, artistry, ecological orientation) is very important in the democracy of the 21st century. 2024 is the 10th year since the beginning of the war in Ukraine — the annexation of Crimea. The Crimean Tatars are a people who suffered greatly from the oppression of the Russian Empire for more than 500 years. In this regard, we propose to consider the manifestations of historical and individual memory in language, literature, history, cinematography, pedagogy, sociology, psychology in various types of discourse. For scientists, teachers, doctoral students, graduate students, students of humanitarian institutions of higher education and teachers of secondary schools.
Опис
Ключові слова
філологія, літературознавство, історична пам’ять, концепт, лінгвокультурологія, українська поезія, художня література, кінематограф, лінгвістика, історія, philology, literary criticism, historical memory, concept, linguistic and cultural studies, Ukrainian poetry, fiction, cinematography, linguistics, history
Цитування
Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 455 с. : портр.