Виховання комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку у культурно-ігровому просторі ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі проведено дослідження процесу виховання комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку в культурно-ігровому просторі дошкільного закладу. Виходячи із аналізу психологопедагогічної літератури, визначено особливості цього процесу та встановлено умови, які сприяють розвитку комунікативних навичок у дітей під час взаємодії в ігровому середовищі. Раціоналізовано вимоги до методів роботи з дітьми, необхідного обладнання та організації діяльності в дошкільних закладах для успішного виховання комунікативних навичок. Розроблено та перевірено на практиці методику, спрямовану на поліпшення розуміння дітьми комунікаційних відносин у культурно-ігровому просторі. Досліджено важливість відповідності змісту освітнього середовища пізнавальним потребам дітей для сприяння їхній зацікавленості в даній темі. In the master's thesis, a study of the process of education of communication skills in children of older preschool age in the cultural and game space of a preschool institution was carried out. Based on the analysis of psychological-pedagogical literature, the features of this process are determined and the conditions that contribute to the development of communication skills in children during interaction in the game environment are established. The requirements for the methods of working with children, the necessary equipment and the organization of activities in preschool institutions for the successful education of communication skills have been rationalized. A methodology aimed at improving children's understanding of communication relations in the cultural and game space has been developed and tested in practice. The importance of matching the content of the educational environment to the cognitive needs of children in order to promote their interest in this topic was studied.
Опис
Ключові слова
виховання, комунікативні навички, діти старшого дошкільного віку, культурно-ігровий простір, організація діяльності, взаємодія, ігрове середовище, розвиток, взаємодія, практика, відносини, потреби дітей, зацікавленість, education, communication skills, children of older preschool age, cultural and game space, organization of activities, interaction, game environment, development, interaction, practice, relationships, children's needs, interest
Цитування
Поліванова В. В. Виховання комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку у культурно-ігровому просторі ЗДО : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / В. В. Поліванова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 84 с. : іл., табл. + дод.
Колекції