Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Методика навчання фізики в школі" Розділ "Молекулярна фізика та термодинаміка"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні вказівки щодо виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Методика навчання фізики в школі» розділ «Молекулярна фізика та термодинаміка» є складовою частиною НМК з фізики й призначені для підготовки педагогічних працівників. Запропоновані методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методика навчання фізики в школі» розділу «Молекулярна фізика та термодинаміка» дозволяють забезпечити: організацію виконання учнями лабораторних робіт, передбачених програмою з методики навчання фізики, формування та закріплення навичок роботи з лабораторним обладнанням, організацію визначення похибки й числової обробки результатів лабораторного експерименту, формування навичок самостійної роботи студентів з довідковою літературою, розвиток уважності й акуратності при виконанні лабораторних робіт, формування професійних компетентностей здобувачів освіти. Methodical instructions for the implementation of laboratory and practical work on discipline "Methods of teaching physics at school" section "Molecular physics and thermodynamics" is an integral part of the NMC in physics and is intended for the training of teachers. The proposed guidelines for laboratory work in the discipline "Methods of teaching physics at school" of the section "Molecular physics and thermodynamics" allow to provide: organization of students of laboratory work provided by the program of teaching methods physics, the formation and consolidation of skills in working with laboratory equipment, organization of error determination and numerical processing the results of the laboratory experiment, the formation of skills of independent students' work with reference literature, the development of attentiveness and accuracy in the performance of laboratory work, the formation of professional competencies of students.
Опис
Ключові слова
методика навчання фізики, молекулярна фізика, термодинаміка, лабораторні роботи, методичні рекомендації, methods of teaching physics, molecular physics, thermodynamics, laboratory work, methodological guidelines
Цитування
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Методика навчання фізики в школі" Розділ "Молекулярна фізика та термодинаміка": метод. рек. / В. В. Масич, В. М. Сергєєв, Н. В. Глейзер, О. В. Юрченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Міська друкарня, 2022. – 63 с. : іл.